ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลที่มีประสบการณ์เฉพาะทาง เข้าเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี หลายอัตรา

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลที่มีประสบการณ์เฉพาะทาง เข้าเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี หลายอัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งทีเปิดรับสมัคร

เภสัชกร 4-7 สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจและระเบียบธนาคารออมสิน ว่าด้วยการแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งพนักงานธนาคารออมสิน
2.สำเร็จการศึกษระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไปในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์
3.อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดแจ้งความประสงค์
4.เพศชายต้องพ้นภาระทางทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร หรือได้รับการยกเว้น
5.ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม
2.มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับเภสัชกรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3.สามารถให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจ้ง ตอบปัญหาที่สำคัญในเบื้องต้นทางด้านเภสัชกรรม

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://job.gsb.or.th:8443/WebRC/applicant/vacancyPosition.jsp ตั้งแต่บัดนี้ – 16 เมษายน 2564