บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 28 อัตรา

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 28 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ช่างเทคนิคระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2.ช่างเทคนิคระบบอาณัติสัญญาณ 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

3.ช่างเทคนิคระบบโทรคมนาคม 4 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาปีที่ 6 /ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ในสาขาวิชาช่าง ไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

4.ช่างเทคนิคแผนกระบบอุปกรณ์ในโรงซ่อมบำรุง 2 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล ยานยนต์ ระบบราง หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

5.ช่างเทคนิคประกอบอาคาร 3 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาไฟฟ้า หรือเครื่องกล หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

6.ช่างเทคนิคแผนกระบบโครงสร้างพื้นฐาน 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิ ปวส. ด้านก่อสร้าง ไฟฟ้า เครื่องกล ช่างเชื่อมโลหะ เทคโนโลยี อุตสาหการ หรือ สาขาอื่นที่ เกี่ยวข้อง

7.วิศวกรแผนระบบตู้รถไฟฟ้า 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล ระบบราง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

8.วิศวกรระบบรางและระบบจ่ายไฟเหนือราง 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล, โยธา หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

9.วิศวกรระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

10.เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี การบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

11.วิศวกรแผนกระบบโครงสร้างพื้นฐาน 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี วศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

12.วิศวกรระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง (วศ.บ.) หรือ เทียบเท่า

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://www.srtet.co.th/index.php/th/career ตั้งแต่บัดนี้ – 10 สิงหาคม 2565