ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (PTTOR) รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป/ป.โท หลายอัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (PTTOR)

ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (PTTOR) รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป/ป.โท หลายอัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กําหนดกลยุทธ์และจัดทําแผนการจัดหา (FIT Auto) – พนักงานวิเคราะห์กลยุทธ์จัดหา (Ref.241/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

Brand Marketing – นักการตลาด (Ref.288/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

งานดูแลการจําหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น – ผู้จัดการเขตการขาย (Ref.208/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

งานดูแลการจําหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง – ผู้จัดการเขตการขาย (Ref.161/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

งาน QSHE ของสถานีบริการ – พนักงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Ref.034/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

งานจัดทําแผนงาน กลยุทธ์ และงบประมาณ – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.054/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

IT & Finance – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.077/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

งานจัดหาทําเลที่ตั้งในการขยายธุรกิจ – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.149/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

งานจัดหาทําเลที่ตั้งในการขยายธุรกิจ – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.021/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

วิเคราะห์ ประเมินผลข้อมูลเชิงธุรกิจของสถานีบริการ – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.188/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

Order and Master Data Management – พนักงานส่งเสริมการขาย (Ref.224/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

งานจัดหาทําเลที่ตั้งในการขยายธุรกิจ – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.022/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

ควบคุมการปฏิบัติการทางเรือ – พนักงานควบคุมการปฏิบัติการทางเรือ (Ref.115/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

Warehouse Operations – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.073/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

งานด้านความยั่งยืน – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.220/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

QC – พนักงานควบคุมคุณภาพ (Ref.238/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

แผนกลยุทธ์ และ Knowledge Management – นิติกร (Ref.198/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

legal specialist – นิติกร (Ref.103/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

นิติกรรมสัญญา – นิติกร (Ref.122/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

งานวิเคราะห์และพัฒนาตลาด – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.136/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

งานดูแลการจําหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น – ผู้จัดการเขตการขาย (Ref.200/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

งานขายผลิตภัณฑ์ก๊าซหุงต้ม (B2B) – ผู้จัดการเขตการขาย (Ref.080/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

Internal Audit – พนักงานตรวจสอบ (Ref.232/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

marketing – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.047/2563)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

Loyalty Platform – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.207/2564)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

งานวางแผนการพัฒนาสถานีบริการ PTT Station – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.176/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

งานกํากับดูแล ดําเนินธุรกิจของสถานีบริการให้สอดคล้องตามกฎหมาย – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.202/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

Teasury – นักการเงิน (Ref.033/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

Information Security Specialist – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.083/2564)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

PMO & Change Management – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.072/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

Data Quality Specialist – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.085/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

funding – นักการเงิน (Ref.091/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

Invesment – นักการเงิน (Ref.093/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

บริหารเงิน – นักการเงิน (Ref.326/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

funding – นักการเงิน (Ref.050/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

Investment – ผู้จัดการ (Ref.070/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

Data Protection Officer (DPO) – เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Ref.048/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://erecruit.pttor.com/home