บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด รับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท 384 อัตรา

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด รับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท 384 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่ แผนกพัฒนาระบบสารสนเทศ( .NET โปรแกรมเมอร์) 2 อัตรา

เพศชาย /หญิง อายุ 22-32 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ
มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมระบบงานตามคอร์สเรียน วิทยานิพนธ์หรือประสบการณ์ด้านการออกแบบพัฒนาโปรแกรมที่ใช้งานทางธุรกิจ
มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบระบบงานและเขียนโปรแกรมด้วย SQL, ASP.NET หรือ ภาษาทางคอมพิวเตอร์อื่นๆ (4th GL)
สามารถนำเสนอโครงการ (Presentation) และพัฒนาโครงการ (Implementation)
มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้าน ERP เช่น SAP และระบบงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่ควบคุมรถ (รถไฟฟ้า สายสีน้ำเงิน) 50 อัตรา

เพศชาย/หญิง อายุ 24-32 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ทุกสาขา หรือระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์, บริหารธุรกิจ, มนุษย์ศาสตร์, ศิลปศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป ด้านการควบคุมการทำงานของเครื่องจักร, เครื่องกล, ยานพาหนะ, งานซ่อมบำรุง, งานบริการ หรือมีประสบการณ์ด้านอื่น ๆ
สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดา(เกียร์กระปุก) และเกียร์ออโต้ได้(มีใบอนุญาตขับขี่)
สุขภาพแข็งแรง รูปร่างสมส่วน ไม่มีอาการตาบอดสี สามารถแยกสีได้ชัดเจน
สามารถทำงานเป็นกะได้ (ปฎิบัติงาน 5 วันหยุด 2 วัน)
มีวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เคร่งครัดได้

พนักงานขับรถ 7 อัตรา

เพศชาย อายุ 25-40 ปี
วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า (ม.3)
มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการขับขี่รถยนต์ รถตู้โดยสาร หรือรถบัส ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป,
งานด้านธุรการหรืองานที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป
มีความรู้ในเส้นทางและสถานที่ต่าง ๆ เป็นอย่างดี
มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
มีความรู้ในการดูแลและซ่อมบำรุงรถยนต์ในเบื้องต้นได้
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์

เจ้าหน้าที่ แผนกประกันคุณภาพ 1 อัตรา

เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์ หรือวุฒิปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ 0-3 ปี ด้านระบบการบริหารจัดการคุณภาพหรือการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
หากมีประสบการณ์ในการเป็นผู้ตรวจสอบภายในตามระบมาตรฐาน ISO จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เคยผ่านการอบรมระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO9001, ISO14001, OHSAS18000 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS.Office และInternet ได้เป็นอย่างดี

ช่างเทคนิค ระบบโครงสร้างและสถาปัตยกรรม 7 อัตรา

เพศชาย อายุ 21- 35 ปี
วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน, สาขาโยธา, อิเล็คทรอนิกส์, ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
กรณีสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิกส์, สาขาไฟฟ้าภายในอาคารต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศกระทรวงแรงงาน
มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี ในงานซ่อมบำรุง ในโรงงานอุตสาหกรรม, อาคารสูงหรือการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง (Maintenance)
มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ , มีทักษะในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดี
สามารถทำงานเป็นกะได้, มีสุขภาพสมบูรณ์ดี

เจ้าหน้าที่ ส่วนประสานงานโครงการ 1 อัตรา

เพศหญิง/ชาย อายุ 23-30 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการประสานงาน งานเอกสาร 3 ปี
มีบุคลิกภาพดี และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
มีความสามารถในการใช้ Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
มีทักษะด้านการสื่อสาร และการทำงานเป็นทีม

เจ้าหน้าที่ประจำสถานี (สายสีน้ำเงิน และ สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย) 150 อัตรา

เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาตรี ทุกสาขา
เพศชายความสูง 165 เซนติเมตรขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือจบหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) มาแล้ว
เพศหญิงความสูง 160 เซนติเมตรขึ้นไป
บุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ดี มีมารยาทดี ยิ้มแย้มแจ่มใส รักงานบริการ
มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์
สามารถทํางานเป็นกะได้ (ปฏิบัติงาน 5 วัน วันหยุด 2 วันต่อสัปดาห์ (วันหยุดไม่ตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์) เวลาในการปฎิบัติงาน (ตารางกะ) 6.30 – 15.30 น. 14.15 – 23.15 น. 22.15 – 07.15 น.
สถานที่ปฎิบัติงาน ***ประจำรถไฟฟ้า MRT สีน้ำเงิน (บางซื่อ-หัวลำโพง) สีน้ำเงินส่วนต่อขยาย (หัวลำโพง-หลักสอง)

พนักงานบริการกลาง (แม่บ้าน) 2 อัตรา

เพศ ชาย/หญิง อายุ 22-40 ปี
วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป (ม.3 ขึ้นไป)
มีประสบการณ์ในงานบริการและงานจัดเลี้ยง
มีประสบการณ์ในงานแม่บ้านและงานเดินเอกสาร
มีความมุ่งมั่น และตั้งใจ อดทน และเอาใจใส่ต่อการทำงาน
มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการและมีความคิดเชิงบวก

เจ้าหน้าที่ควบคุมรถซ่อมบำรุง (สายสีน้ำเงิน) 50 อัตรา

เพศชาย/หญิง อายุ 24-32 ปี
วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี ด้านการควบคุมเครื่องจักร, เครื่องกล, ยานพาหนะ หรืองานซ่อมบำรุง หรือมีประสบการณ์ในงานบริการแขนงอื่น ๆ
มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้
สามารถทำงานเป็นกะได้ และสามารถปฏิบติงานตามระเบีายบวินัยที่เคร่งครัดได้
สามารถทำงานเป็นกะได้ มีทักษะในการสื่อสารและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน
มีสุขภาพแข็งแรง และสมบูรณ์, มีรูปร่างสมส่วน

วิศวกร ส่วนวางแผนโครงการ 1 อัตรา

เพศชาย-หญิง อายุ 23-30 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความเข้าใจในภาพรวมการทำงานของระบบรถไฟฟ้า การให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการในเบื้องต้นได้
สามารถเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานได้ เช่น PHP, ASP.NET
มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้
สุขภาพแข็งแรง

เจ้าหน้าที่ ส่วนสารสนเทศการชำระเงิน 1 อัตรา

ชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีความเข้าใจ T-SQL , ETL Process และการออกแบบ Data warehouse หากมีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถใช้โปรแกรมจัดการระบบฐานข้อมูล ,ETL Tools, Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint ได้ดี
มีความเข้าใจหรือสนใจเกี่ยวกับธุรกิจบัตรโดยสาร ธุรกิจการบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจรถไฟฟ้า
มีความกระตือรือร้นในการทำงานและการพัฒนาความรู้ความสามารถ
มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นที่จะทำงานให้บรรลุเป้าหมาย
บุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์

วิศวกร ฝ่ายวิศวกรรมโครงการ 1 อัตรา

เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร, อิเล็กทรอนิกส์, โทรคมนาคม,วัดคุม
ประสบการณ์ 2 ปี ในงานวิศวกรรมซ่อมบำรุง หรืองานซ่อมบำรุงระบบราง
หากมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีของระบบรถไฟฟ้า รวมถึงเครื่องมือ และเทคนิคที่ใช้ในกระบวนการ เช่น Safety Risk management, Project Planning, RAM Analysis, Test & Commissions System Integration เป็นต้น
ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน
มีทักษะภาษาอังกฤษดี
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

วิศวกร ระบบน้ำ(สายสีม่วง) 1 อัตรา

เพศชาย หรือ หญิง อายุ 22-35 ปี
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาไฟฟ้า เครื่องกล อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เทียบเท่า โดยต้องผ่านวิชาบังคับตามที่สภาวิศวกรกำหนด
มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี
มีประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย, ด้านขนส่งมวลชน งานซ่อมบำรุงหรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี พิจารณาเป็นพิเศษ
มีทักษะในการแก้ไขปัญหา และวางแผนได้ดี
ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน
มีทักษะภาษาอังกฤษดี
สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

วิศวกร ระบบตรวจจับอัคคีภัย/ระบบป้องกันอัคคีภัยด้วยก๊าซและระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน (สายสีม่วง) 1 อัตรา

เพศชาย หรือ หญิง อายุ 22-35 ปี
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาไฟฟ้า เครื่องกล อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เทียบเท่า โดยต้องผ่านวิชาบังคับตามที่สภาวิศวกรกำหนด
มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี
มีประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย, ด้านขนส่งมวลชน งานซ่อมบำรุงหรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี พิจารณาเป็นพิเศษ
มีทักษะในการแก้ไขปัญหา และวางแผนได้ดี
ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน
มีทักษะภาษาอังกฤษดี
สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

เจ้าหน้าที่ แผนกสนับสนุนธุรการทั่วไป(สายสีน้ำเงิน) 1 อัตรา

เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในงานธุรการ อย่างน้อย 1 ปี
มีประสบการณ์ด้านการจัดการเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของ BOI
มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Ms Office ได้เป็นอย่างดี
พูดและเขียนภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน
**ปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมบำรุงหลักสอง

พนักงานรับ-ส่งเอกสาร 3 อัตรา

เพศชาย อายุ 25 – 38 ปี
วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า (ม.3)
มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเองและทำประกันรถจักรยานยนต์ชั้น 3
มีประสบการณ์ในการส่งเอกสารอย่างน้อย 1 ปี
รู้เส้นทางและสถานที่ต่าง ๆ ในกรุงเทพและปริมณฑล
มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์

วิศวกรโยธา(ซ่อมบำรุง) 1 อัตรา

ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
วุฒิปริญญาตรี (วศบ.) โยธา
มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบ คำนวนโครงสร้าง และควบคุมงานก่อสร้าง 2 ปีขึ้นไป
สามารถใช้โปรแกรม MS.Office , Auto CAD และภาษาอังกฤษได้ดี
มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.) และใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สามารถขับรถเกียร์ธรรมดาได้)

พนักงานรักษาความสะอาดทางและดูแลสวน 1 อัตรา

ชาย อายุ 20 – 45 ปี
วุฒิปวช. หรือเทียบเท่า สาขาการจัดการสวน, ภูมิทัศน์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ 0-2 ปี ทางด้านงานดูแลสวน สนามหญ้า ภูมิทัศน์
สามารถขับรถได้ และมีใบขับขี่ประเภทที่ 1
พร้อมทำงานเข้ากะ

Structural Maintenance Engineer 1 อัตรา

Male
Age 25 – 35 Years old
Bachelor’ s degree in Civil Engineering or related field (GPA. not less than 2.50)
Good command of written and spoken English
At least 3 – 5 years’ experience in construction management field (infrastructure or mega project is preferable)
Able to analysis and design basic structure
Able to MS Project, AutoCAD or related programs is preferable
Good relationship, leadership, and management skill

ช่างโยธา-ก่อสร้าง 1 อัตรา

เพศชาย อายุไม่เกิน 25 -45 ปี
วุฒิ ปวช – ปวส. สาขาช่างก่อสร้าง , ช่างสำรวจ, โยธา
มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ด้านการควบคุมงานก่อสร้าง งานซ่อมบำรุงถนน หรืออาคาร
ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และสามารถทำงานเข้ากะได้

พนักงานขับรถบรรทุก 1 อัตรา

ชาย อายุ 22 – 35 ปี
วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
มีประสบการณ์ในการขับรถบรรทุก 2 ปีขึ้นไป และมีใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่2
พร้อมทำงานเข้ากะ

พนักงานขับรถกระเช้า 1 อัตรา

ชาย อายุ 20 – 30 ปี
วุฒิ ม.3 – ม.6 หรือเทียบเท่า สาขาช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อม, ช่างไฟ, อิเล็กทรอนิกส์
มีประสบการณ์ในการขับรถกระเช้า 1 ปีขึ้นไป
พร้อมทำงานเข้ากะ

พนักงานบัญชี 1 อัตรา

Male or Female Age 22-30 years old
Bachelor’s Degree in Accounting or higher
At least 2 years working experience in accounting
Knowledge of accounting software “SAP” will be advantaged
Willing and eager to learn new assignment
Good knowledge of accounting standard and taxation
Good command in English
Strongly self-driven and motivated
Proficient in data entry and management
Work well with different group of people, accurate, organize and detail oriented
Able to work under pressure and handling multi tasks in very dynamic environment

หัวหน้าส่วนการเงิน 1 อัตรา

ชาย – หญิง อายุ 25 – 35 ปี
วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขา บัญชี หรือ การเงิน
มีประสบการณ์ 3-5 ปีขึ้นไป ด้านบัญชี หรือ การเงิน
มีทักษะในการใช้โปรแกรม Ms.office, SAP
สามารถทำงานเป็นทีมและติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
มีความรู้เกี่ยวกับบัญชี ภาษีอากร ระบบการรับ-จ่าย
สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

หัวหน้าส่วนวางแผนการเงิน 1 อัตรา

Male or Female, age 25-35 years.
Master’s Degree in Business Administration, Accounting, Finance or related fields from reputable university. CFA or CPA will be an advantage.
3-5 years of work experience in Finance / Financial Modeling / Financial Analysis / Valuation / Accounting or Budgeting. Experience with Lending or Investment Banking or Securities Analyst or Financial Advisor is preferred.
Strong oral and written communication skills in both Thai and English.
Computer proficiency in all MS office.
Strong logical thinking, problem solving and flexibility with Can-Do attitude.
Effective communication skills, strong analytical abilities and a team player.
Able to balance multiple concurrent projects, work under pressure, meet deadlines, and focus on priorities.

หัวหน้าส่วนนิติการและกำกับดูแล 1 อัตรา

เพศชาย-หญิง อายุ 35-40 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์/บัญชี/เศรษฐศาสตร์
มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านงานเลขานุการบริษัท งานกำกับดูแล
มีทักษะในการใช้ภาษาในการสื่อสาร ย่อความ และทักษะทางคอมพิวเตอร์
มีความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมาย กฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มีความรู้และความเข้าใจหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น
มีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่าง

หัวหน้าส่วนงานฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา

ชาย / หญิง อายุ 29 – 37 ปี
วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านงานฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มีทักษะการบริหารงานฝึกอบรม / พรบ.พัฒนาฝีมือแรงงาน
มีความสามารถด้านการสื่อสาร การประสานงาน ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
มีทักษะการวางแผนงาน และติดตามงาน

วิศวกรซอฟท์แวร์ 1 อัตรา

ชาย อายุระหวาง 25 -35 ปี
วุฒิปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ทางด้าน System Admin, Programmer
มีทักษะ/ความชำนาญทางด้าน
OS Admin , การเขียนโปรแกรม
สามารถเขียน Source code เพื่อพัฒนาโปรแกรมที่ต้องการได้
สามารถปรับปรุง Source Code เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรมได้
สามารถดูแลรักษาระบบ Computer Server ได้

หัวหน้างาน จป.วิชาชีพ 1 อัตรา

ชาย / หญิง อายุ 30 – 35 ปี
วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในตำแหน่ง จป.วิชาชีพ
มีความอดทนสูง และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

พนักงานเก็บค่าผ่านทางพิเศษ 10 อัตรา

เพศชาย อายุ 22-30 ปี
วุฒิการศึกษา ปวส – ปริญญาตรี
หากมีประสบการณ์ด้านงานแคชเชียร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีใจรักงานบริการ มีความอดทนต่อแรงกดดันสูง
สามารถทำงานเข้ากะได้
ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
หากมีที่พักอยู่บริเวณ บางซื่อ บางพลัด ราชพฤกษ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ แผนกบริหารงานบุคคล 1 อัตรา

เพศชาย /หญิง อายุ 23-30 ปี
ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรบุคคล, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทำงานด้านทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 1 ปี
มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมในระบบ Payroll จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความรู้พื้นฐานกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านทรัพยากรบุคคล
มีความรู้เรื่อง HRIS (Human Resources Information System Knowledge)
มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดี

เจ้าหน้าที่ แผนกทรัพยากรบุคคลสัมพันธ์ 1 อัตรา

เพศ ชาย/หญิง อายุ 24 – 28 ปี
ปริญญาตรี นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, จิตวิทยา, ทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีทักษะการคิดวิเคราะห์
มีมนุษย์สัมพันธ์ และบุคลิกภาพที่ดี
มีประสบการณ์ การทำงานด้านสวัสดิการ และแรงงานสัมพันธ์อย่างน้อย 1 ปี
สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Ai ได้ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

เจ้าหน้าที่ควบคุมรถซ่อมบำรุง(สายสีม่วง) 7 อัตรา

เพศชาย/หญิง อายุ 24 – 32 ปี (เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. – ป.ตรี ทุกสาขา เช่น บริหารธุรกิจ, อุตสาหการ, วิทยาศาสตร์, สังคมศาสตร์, รัฐศาสตร์, อุตสาหกรรมศาสตร์ ฯลฯ
มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป ด้านการควบคุมการทำงานของเครื่องจักร งานบริการงาน งานดูแลเอกสาร งานซ่อมบำรุง หรือประสบการณ์ทำงานด้านอื่นๆ
มีวินัย สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เคร่งครัด
สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้ (เกียร์กระปุก) และมีใบขับขี่รถยนต์
มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีอาการตาบอดสี สามารถแยกสีได้ชัดเจน

นิติกร 1 อัตรา

เพศชาย/หญิง อายุ 24-30 ปี
ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
มีประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมาย 0 – 3 ปี
มีความสามารถและทักษะในการคิดวิเคราะห์ และให้ความเห็นทางด้านกฎหมายได้
มีทักษะในเชิงไกล่เกลี่ยหรือกลยุทธ์ในการไกล่เกลี่ย
มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้ดี
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีทักษะในการสื่อสารและมีความละเอียดรอบคอบ
ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน

เจ้าหน้าที่ แผนกบริหารระบบสารสนเทศ (ส่วนหน้า) 2 อัตรา

เพศชาย /หญิง อายุ 22-30 ปี
จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้และความสามารถในการจัดการ ด้านอุปกรณ์ โปรแกรม และการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย รวมถึงการสนับสนุนผู้ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมระบบปฏิบัติพื้นฐาน เช่น Windows 7, Windows 10, windows 2008 Server เป็นต้น
สามารถนำเสนอโครงการ (Presentation) และพัฒนาโครงการ (Implementation)
บุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ตลอดเวลา
มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสุขภาพดี
สามารถปฎิบัติงานตามเส้นรถไฟฟ้า สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงได้
สามารถปฎิบัติงานเป็นกะได้

วิศวกร 30 อัตรา

เพศชาย / หญิง อายุ 24-30 ปี
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, ระบบควบคุมและเครื่องมือวัด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี
มีประสบการณ์และทักษะในงานซ่อมบำรุง
มีทักษะในการวิเคราะห์และการตรวจสอบตามขั้นตอนของระเบียบปฏิบัติ
มีภาวะผู้นำ
มีทักษะในการถ่ายทอดและสอนงานด้านเทคนิคแก่ทีมงานได้
มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งพูดและเขียน
มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office

ช่างเทคนิค 50 อัตรา

เพศชาย อายุ 21-30 ปี
วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาไฟฟ้า, สาขาอิเล็กทรอนิกส์, สาขาโทรคมนาคม, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปี
มีประสบการณ์พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, และระบบเครื่องจักร
มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานซ่อมบำรุง
สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
สามารถทำงานตามที่ได้รับมอบหมายและส่งมอบตามกำหนด
มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและสามารถอ่านคู่มือทางเทคนิคได้
สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://recruitment.bemplc.co.th/Career-find.aspx