บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ปฏิบัติงานสังกัดส่วนในงานภูมิภาค ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร

๑) นักบริหารงานพาณิชย์

๒) นักบริหารงานพัสดุ

 

คุณสมบัติทั่วไป

สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิ และสาขาวิชาที่กำหนดในแต่ละตำแหน่งตามประกาศฯ โดยอนุโลมให้ผู้ที่อยู่ระหว่างรอผลการศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายสามารถยื่นสมัครได้ ทั้งนี้ ต้องนำหลักฐานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ มายื่นก่อนวันประกาศผลสอบข้อเขียน

 

การรับสมัครสอบ

สมัครงานผ่านระบบ Online โดยกรอกชข้อมูลสมัครงานผ่าน http://www.tot.co.th > สมัครงาน ทีโอที ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 กันยายน 2561 และดำเนินการตามขั้นตอนกรอกใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : TOT