บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ปฏิบัติงานสังกัดส่วนในงานภูมิภาค ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร ๑) นักบริหารงานพาณิชย์ ๒) นักบริหารงานพัสดุ   คุณสมบัติทั่วไป สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิ และสาขาวิชาที่กำหนดในแต่ละตำแหน่งตามประกาศฯ โดยอนุโลมให้ผู้ที่อยู่ระหว่างรอผลการศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายสามารถยื่นสมัครได้ ทั้งนี้ ต้องนำหลักฐานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ มายื่นก่อนวันประกาศผลสอบข้อเขียน

Read more