สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบ ก.พ. แบบ e-Exam ประจำปี 2565 105,174 ที่นั่ง

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบ ก.พ. แบบ e-Exam ประจำปี 2565 105,174 ที่นั่ง รายละเอียดมีดังนี้

วุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ (แบบ e-Exam)

รับสมัครสอบผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

1.เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือเป็นผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
2.เป็นผู้ที่ไม่เคยสอบผ่าน หรือไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัคร

สมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th หัวข้อ “สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565” ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565

ดูรายละเอียดได้ที่ : สำนักงาน ก.พ.