ศูนย์เอราวัณ กรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ วุฒิ ปวช./ป.ตรี 71 อัตรา

ศูนย์เอราวัณ กรุงเทพมหานคร

ศูนย์เอราวัณ กรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ วุฒิ ปวช./ป.ตรี 71 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ผู้จ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเวชกิจฉุกเฉิน ได้รับประกาศนียบัตรผู้จ่ายงาน ปฏิบัติการฉุกเฉิน หรือนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

2.นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ที่กรุงเทพมหานครเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

3.พนักงานรับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน 47 อัตรา
– ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

4.เวชกรฉุกเฉิน 19 อัตรา
– ได้รับวุฒิการศึกษาต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ และผ่านการอบรมหลักสูตรเวชกร ฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน (EMT-B)

5.พนักงานขับรถยนต์ (สำนักงาน) 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิการศึกษาต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 1 อาคารศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : ศูนย์เอราวัณ กรุงเทพมหานคร