สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี 2 อัตรา

สถาบันการบินพลเรือน

สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี 2 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง บริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ หรือรัฐศาสตร์ หรือพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หรือเศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้

นักบริหารงานงบประมาณ 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หรือเศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจหรือทางอื่นที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://catc.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : สถาบันการบินพลเรือน