กรมการแพทย์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ประกาศนียบัตร/ป.ตรี ขึ้นไป 97 อัตรา

กรมการแพทย์

กรมการแพทย์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ประกาศนียบัตร/ป.ตรี ขึ้นไป 97 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นายแพทย์ปฏิบัติการ (ด้านรังสีวิทยาวินิจฉัย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) 1 อัตรา
2.นายแพทย์ปฏิบัติการ (ด้านตจวิทยา สถาบันโรคผิวหนัง) 1 อัตรา
3.นายแพทย์ปฏิบัติการ (ด้านศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง) 1 อัตรา
4.นายแพทย์ปฏิบัติการ (ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง) 1 อัตรา
5.นายแพทย์ปฏิบัติการ (ด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา และอนุสาขามะเร็ง วิทยานรีเวช โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี) 1 อัตรา
6.นายแพทย์ปฏิบัติการ (ด้านออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน) 1 อัตรา
7.เภสัชกรปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) 2 อัตรา
8.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) 7 อัตรา
9.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเลิดสิน) 19 อัตรา
10.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) 19 อัตรา
11.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันประสาทวิทยา) 7 อัตรา
12.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันโรคผิวหนัง) 1 อัตรา
13.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันโรคทรวงอก) 3 อัตรา
14.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี) 4 อัตรา
15.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี) 9 อัตรา
16.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ) 1 อัตรา
17.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลสงฆ์) 2 อัตรา
18.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 1 อัตรา
19.นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) 2 อัตรา
20.นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี) 1 อัตรา
21.นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) 2 อัตรา
22.นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี) 1 อัตรา
23.นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ (สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ) 1 อัตรา
24.เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) 3 อัตรา
25.เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี) จำนวน. 1 อัตรา
26.เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลเลิดสิน.) 2 อัตรา
27.เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) 1 อัตรา
28.เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน (สถาบันโรคผิวหนัง) 1 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://dms.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 7 – 14 ตุลาคม 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมการแพทย์