กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช. 96 อัตรา

กรมการขนส่งทหารบก

กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช. 96 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มที่ 1 กลุ่มงานบริการ วุฒิ ม.3, ม.6 หรือ เทียบเท่า) 61 อัตรา (ชาย, หญิง)
1.พนักงานบริการ บก.ขส.ทบ. 36 อัตรา
2.พนักงานธุรการ 2 อัตรา
3.พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ 1 อัตรา
4.ลูกมือช่าง 19 อัตรา
– ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า (ไม่รับวุฒิปริญญาตรีในการสมัครฯ) ตามหลักสูตรของ กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า สามารถพิมพ์ดีด และใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีสำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิ สูงกว่าที่กำหนดไว้หากผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับการบรรจุแล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่นั้นมิได้

กลุ่มที่ 2 กลุ่มงานบริการ (วุฒิ ปวช.) สาขา การบัญชี 1 อัตรา (ชาย, หญิง)
1.พนักงานการเงินและบัญชี บก.ขส.ทบ. 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี เท่านั้น สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูง กว่าที่กำหนดไว้ หากผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับการบรรจุแล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่นั้นมิได้ (วุฒิที่ใช้ในการสมัคร ใช้วุฒิ ปวช. เท่านั้น)

กลุ่มที่ 3 กลุ่มงานเทคนิค 34 อัตรา (ชาย, หญิง)
1.ช่างโยธา 2 อัตรา
2.ช่างโลหะ 4 อัตรา
3.ช่างกลโรงงาน 3 อัตรา
4.ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง 16 อัตรา
5.ช่างแบตเตอรี่ 1 อัตรา
6.ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 3 อัตรา
7.ช่างไม้ 1 อัตรา
8.ช่างสี 4 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เฉพาะประเภทวิชาอุตสาหกรรม ทุกสาขาวิชา สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากผ่านการสอบคัดเลือก และได้รับการบรรจุแล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่นั้นมิได้ (วุฒิที่ใช้ใน การสมัคร ใช้วุฒิ ปวช. เท่านั้น)

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่สมาคมนายทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก เลขที่ 2 ถนนประดิพัทธ์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 กันยายน 2564

ประกาศรับสมัคร