วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง รับสมัครครูอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ชำนาญการ/ป.6/ปวส./ป.ตรี 42 อัตรา

วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง รับสมัครครูอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ชำนาญการ/ป.6/ปวส./ป.ตรี 42 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ครูอัตราจ้าง
กลุ่มวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
กลุ่มวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง 1 อัตรา
กลุ่มวิชา ช่างกลโรงงาน 1 อัตรา
กลุ่มวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 อัตรา
กลุ่มวิชา การบัญชี 2 อัตรา
กลุ่มวิชา การโรงแรม 1 อัตรา
กลุ่มวิชา ภาษาไทย 1 อัตรา
กลุ่มวิชา สังคม 1 อัตรา
กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
กลุ่มวิชา ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
กลุ่มวิชา พลศึกษา 1 อัตรา
กลุ่มวิชา อาหารและโภชนาการ 2 อัตรา
15 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี

2.ครูอัตราจ้าง (หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น)
กลุ่มวิชา เสริมสวย 1 อัตรา
กลุ่มวิชา ตัดผมชาย 1 อัตรา
กลุ่มวิชา ผ้าและเครื่องแต่งกาย 1 อัตรา
กลุ่มวิชา บาริสต้า 1 อัตรา
กลุ่มวิชา สถาปัตยกรรม 1 อัตรา
กลุ่มวิชา คหกรรม 1 อัตรา
6 อัตรา
– ได้รับวุฒิชำนาญการ

3.เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ , เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ , เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน , เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมิผล 4 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

4.เจ้าหน้าที่ 9 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

5.งานอาคารสถานที่ 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

6.พนักงานขับรถ 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิประถมศึกษา

7.นักการภารโรง/แม่บ้าน 6 อัตรา
– ได้รับวุฒิประถมศึกษา

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง ตั้งแต่วันที่ 19 – 27 สิงหาคม 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง | วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง | วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง