สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ความรู้ชั้นเนติบัณฑิต 40 อัตรา

สำนักงาน ป.ป.ช.

สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ความรู้ชั้นเนติบัณฑิต 40 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน 40 อัตรา
– สอบไล่ได้ความรู้ชั้นเนติบัณฑิตตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา
– มีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการไต่สวนและวินิจฉัยคดี หรือการให้ความเห็นทางกฎหมาย หรือการดำเนินคดีในชั้นศาล ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการไต่สวน และวินิจฉัยคดี หรือการให้ความเห็นทางกฎหมาย หรือการดำเนินคดีในชั้นศาล ของข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ตำแหน่งสาขากระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัครคือวันที่ 30 สิงหาคม 2564

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://nacc.thaijobjob.com/ รับสมัคร 16-30 สิงหาคม 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : สำนักงาน ป.ป.ช.