กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ปวช./ป.ตรี 35 อัตรา

กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ปวช./ป.ตรี 35 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

1.นักวิชาการผลิตสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า

2.ช่างผลิตสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาสตร์ 10 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา

3.ช่างทั่วไป 15 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาช่างยนต์, สาขาวิชาช่างกลโรงงาน, สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ, สาขาวิชาช่างเขียนแบบ เครื่องกล, สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง, สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์, สาขาวิชาโทรคมนาคม, สาขาวิชา แมคคาทรอนิกส์, สาขาวิชาช่างก่อสร้าง, สาขาวิชาสถาปัตยกรรม, สาขาวิชาโยธา

กลุ่มงานบริการ

4.ลูกมือช่าง 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป

5.พนักงานธุรการ 2 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป

6.พนักงานบริการ (ปฏิบัติหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัย) 2 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป

7.พนักงานบริการ (ปฏิบัติงานดูแลอาคารสถานที่เขตสุขาภิบาล และ การจัดสวน) 2 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป

8.พนักงานบริการ (ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ งานดูแลรักษา ทำความสะอาด บริเวณอาคาร สถานที่ พัสดุ อุปกรณ์ และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง) 2 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่แผนกกำลังพล กองแผนและโครงการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 – 9 เมษายน 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก