กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครสอบเป็นนักเรียนช่าง ประจำปี 2564 80 อัตรา

กรมอู่ทหารเรือ

กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครสอบเป็นนักเรียนช่าง ประจำปี 2564 80 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
2. อายุระหว่าง 15 – 18 ปี (เกิด 1 พฤษภาคม 2546 ถึง 30๐ เมษายน 2549)
3. มีสัญชาติไทย บิดาและมารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทย
4. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือพิพากษาลงโทษในคดีอาญา
5. เป็นชายโสด ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ หรือติดต่อได้เสียกับหญิงถึงขั้นที่จะถือว่าเป็นผู้มีภรรยา
6. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือเสพสารเคมีเสพติดให้โทษ
7. ไม่เป็นผู้เคยถูกไล่ออก หรือถูกปลดออกจากโรงเรียน หรือถูกทางราชการไล่ออก หรือปลดออกเนื่องจากกระทำความผิด

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.ndas.navy.mi.th/ ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 20 เมษายน 2564

ประกาศรับสมัคร