สอบท้องถิ่น เตรียมเปิดสอบท้องถิ่น 69 ตำแหน่ง 4,426 อัตรา

สอบท้องถิ่น

สอบท้องถิ่น เตรียมเปิดสอบท้องถิ่น 69 ตำแหน่ง 4,426 อัตรา

ร่างกำหนดการประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 มีดังนี้

– ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
– รับสมัครสอบทางเว็บไซต์ วันที่ 9 – 31 มีนาคม 2564
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 9 เมษายน 2564
– ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ วันที่ 20 เมษายน 2564

จังหวัดที่เป็นศูนย์สอบ

1.เชียงใหม่
2.พิษณุโลก
3.ปทุมธานี
4.ชลบุรี
5.นครปฐม
6.นครราชสีมา
7.อุบลราชธานี
8.อุดรธานี
9.นครศรีธรรมราช
10.สงขลา

จำนวนตำแหน่งว่างที่จะเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2564 จำนวน 69 ตำแหน่ง 4,426 อัตรา (ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2564) โดยแบ่งเป็น

– ประเภทวิชาการ 22 ตําแหน่ง
– ประเภททั่วไป 25 ตําแหน่ง
– ครูผู้ช่วย 22 สาขาวิชาเอก

ตำแหน่งประเภทวิชาการที่คาดว่าจะเปิดรับสมัครสอบ

1.นักพัฒนาชุมชน
2.นักวิชาการเกษตร
3.นักประชาสัมพันธ์
4.นักวิชาการตรวจสอบภายใน
5.วิศวกรโยธา
6.สถาปนิก
7.นักจัดการงานทั่วไป
8.นักพัฒนาการกีฬา
9.นักพัฒนาการท่องเที่ยว
10.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
11.นักทรัพยากรบุคคล
12.นักจัตการงานทะเบียนและบัตร
13.นักสังคมสงเศราะห์
14.นักป้องกันและบรรเทสาธารณภัย
15.นักผังเมือง
16.นักวิชาการเงินและบัญชี
17.นักวิชาการคลัง
18.นิติกร
19.บรรณารักษ์
20.นักส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
21.นายสัตวแพทย์
22.นักจัดการงานเทศกิจ

ตำแหน่งประเภททั่วไปที่คาดว่าจะเปิดรับสมัครสอบ

1.เจ้าพนักงานธุรการ
2.พยาบาลเทคนิค
3.เจ้าพนักงานสุขาภิบาล
4.เจ้าพนักงานทะเบียน
5.นายช่างเขียนแบบ
6.นายช่างสำรวจ
7.เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
8.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
9.เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ
10.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
11.เจ้าพนักงานเกษตร
12.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
13.เจ้าพนักงานสาธารณสุข
14.เจ้าพนักงานเทศกิจ
15.เจ้าพนักงานประปา
16.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
17.เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
18.นายช่างเครื่องกล
19.สัตวแพทย์
20.นายช่างผังเมือง
21.เจ้าพนักงานพัสดุ
22.เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
23.นายช่างไฟฟ้า
24.นายช่างโยธา
25.เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

ตำแหน่งครูผู้ช่วยที่คาดว่าจะเปิดรับสมัครสอบ

1.ครูผู้ช่วยเอกดนตรีสากล
2.ครูผู้ช่วยเอกเคมี
3.ครูผู้ช่วยเอกศิลปะ
4.ครูผู้ช่วยเอกวิทยาศาสตร์
5.ครูผู้ช่วยเอกชีววิทยา
6.ผู้ช่วยเอกพลศึกษา
7.ครูผู้ช่วยเอกเทคโนการศึกษา
8.ครูผู้ช่วยเอกคณิตศาตร์
9.ครูผู้ช่วยเอกทะเบียนและวัดผล
10.ครูผู้ดูแลเด็ก
11.ครูผู้ช่วยเอกจีน
12.ครูผู้ช่วยเอกดนตรีไทย
13.ครูผู้ช่วยเอกปฐมวัย
14.ครูผู้ช่วยเอกแนะแนว
15.ครูผู้ช่วยเอกภาษาอังกฤษ
16.ครูผู้ช่วยเอกประถมศึกษา
17.ครูผู้ช่วยเอกเกษตร
18.ครูผู้ช่วยเอกคหกรรม
19.ครูผู้ช่วยเอกคอมพิวเตอร์
20.ครูผู้ช่วยเยกภาษาไทย
21.ครูผู้ช่วยเอกบรรณารักษ์
22.ครูผู้ช่วยเอกนาฏศิลป์