กองพลทหารราบที่ 11 รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช. 48 อัตรา

กองพลทหารราบที่ 11

กองพลทหารราบที่ 11 รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช. 48 อัตรา ดูรายละเอียดมีดงันี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พลขับรถ 16 อัตรา
– ได้รับวุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

2. ทั่วไป (เสมียน, นายสิบกำลังพล, นายสิบยุทธการ,นายสิบการข่าว,เสมียนกำลังพล นายสิบส่งกำลัง,พลสูทกรรม) 16 อัตรา
– ได้รับวุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

3. ช่างยานยนต์ 12 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาช่างยนต์

4.ช่างซ่อมระบบเชื้อเพลิงและไฟฟ้า 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาช่างยนต์

5.ช่างเชื่อม 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาช่างเชื่อม

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเอง ณ อาคารรู้รักสามัคคี ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า ถนนฉะเชิงเทรา – กบินทร์บุรี ตำบลคลองนา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ 20 – 30 มกราคม 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : กองพลทหารราบที่ 11