กรมการขนสงทางบก รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวส./ป.ตรี 7 อัตรา

กรมการขนสงทางบก

กรมการขนสงทางบก รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวส./ป.ตรี 7 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการขนส่ง 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

2.นายช่างโยธา (ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานการขนส่งสินค้า) 3 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง

3.นายช่างโยธา (ปฏิบัติหน้าที่สูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย) 3 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://dlt.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 – 8 มกราคม 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมการขนสงทางบก