กองทัพอากาศ รับสมัครสอบเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ปี 2564 วุฒิ ม.6/ ปวช. 636 อัตรา

กองทัพอากาศ รับสมัครสอบเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ปี 2564 วุฒิ ม.6/ ปวช. 636 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

บุคคลพลเรือนชาย อายุ 18 – 20 ปี
ทหารกองหนุน สังกัดกองทัพอากาศ อายุ ไม่เกิน 24 ปี
คุณวุฒิการศึกษา ม.6/ ปวช. หรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00 (ไม่ต้องใช้ผล O-net, N-net หรือ V-net)

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://www.atts.ac.th/home/ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2564