สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รับสมัครสอบตำรวจชั้นประทวน สังกัด สตม. วุฒิ ม.6/ปวช. 96 อัตรา

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รับสมัครสอบตำรวจชั้นประทวน สังกัด สตม. วุฒิ ม.6/ปวช. 96 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอํานวยการและสนับสนุน ในสังกัดสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง 96 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

– ต้องเป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุด
– เป็นบุคคลภายนอก เพศชายหรือเพศหญิง
– อายุไม่ต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันสุดท้ายของ การรับสมัคร
– เพศชาย ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า เซน 160 ติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร เพศหญิง ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.immigrationadmission.com/ ตั้งแต่วันที่ 3 – 25 พฤศจิกายน 2563

ดูรายละเอียดได้ที่ : สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง