กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 225 อัตรา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 225 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ 150 อัตรา
– ไดรับปริญญาตรีในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) สาขาวิชานิติศาสตร์

นิติกรปฏิบัติการ 20 อัตรา
– ไดรับปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 5 อัตรา
– ไดรับปริญญาตรีในสาขาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน 20 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 30 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาการบัญชี สาขาการเงินการธนาคาร

หมายเหตุ : ต้องมีหนังสือรับรอง ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://dla.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2563

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น