กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 34 อัตรา

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 34 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาสาสนเทศศาสตร์ สาขาวิขาอุตสาหกรรมบริการ และสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

2.นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

3.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

4.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 15 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาการบัญชี

5.นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 9 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://mfa.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 10 – 30 กันยายน 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กระทรวงการต่างประเทศ