สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ป.ตรี 12 อัตรา

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ป.ตรี 12 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์แรงงาน รัฐศาสตร์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์แรงงาน บริหารธุรกิจ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร พัฒนาทรัพยกรมนุษย์ การจัดการหรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ นโยบายสาธารณะและการวางแผน บริหารภาครัฐและภาคเอกชน นิติศาสตร์

2.นิติกร 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์

3.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี รัฐศาสตร์ สังคมศึกษา คอมพิวเตอร์ คณิตศาสต์และสถิติ สาขาวิชาสถิติ

4.นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

5.นักวิชาการเงินและบัญชี 4 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://fpo.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง