สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ปวช./ปวส./ป.ตรี 18 อัตรา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ปวช./ปวส./ป.ตรี 18 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงานบริการ 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

2.ผู้ช่วยงานพัสดุ 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ ช่างโยธา ช่างเครื่องยนต์ และช่างเครื่องกล

3.พนักงานสนับสนุนการประชุม 7 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

4.พนักงานซ่อมบำรุง (ปฎิบัติงานด้านไฟฟ้า) 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาหรือทางช่างไฟฟ้า

5.พนักงานซ่อมบำรุง (ปฎิบัติงานด้านโยธา) 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาหรือทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ และช่างโยธา

6.ผู้ช่วยงานตรวจสอบภายใน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาทางหรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร สถิติ

7.นักวิชาการสื่อสารมวลชน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาโทในสาขาวิชาทางการศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา โสตทัศนศึกษา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน เวชนิทัศน์

8.นักวิชาการบริหารงานบุคคล 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาหรือทางบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ จิตวิทยา

9.นักวิชาการสนับสนุนงานวิชาการ 4 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาหรือทางสังคมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://senate.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 2 – 16 กรกฎาคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา