สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6/ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรี 17 อัตรา

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6/ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรี 17 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์

2.นักเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง ทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.นักจัดการงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

4.นักวิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

5.นักวิชาการศึกษา จํานวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

6.นักทรัพยากรบุคคล จํานวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

7.วิศวกร จํานวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา

8.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

9.เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นและประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://www.personnel-nfe.com ตั้งแต่วันที่ 3 – 15 กรกฎาคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ