กรมควบคุมโรค รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี 9 อัตรา

กรมควบคุมโรค

กรมควบคุมโรค รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี 9 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดสมัคร

1.นายสัตวแพทย์ จํานวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา

2.เภสัชกร จํานวน 5 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ วิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม

3.พยาบาลวิชาชีพ จํานวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

4.นักเทคนิคการแพทย์ จํานวน 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://ddc.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 17 – 30 มิถุนายน 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมควบคุมโรค