กรมการปกครอง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ วุฒิ ม.6/ปวช. 7,255 อัตรา

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ วุฒิ ม.6/ปวช. 7,255 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ลูกจ้างเหมาบริการ 7,255 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– มีสัญชาติไทย
– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัคร
– วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
– เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19
– เป็นผู้มีภูมิลำเนา หรืออาศัยอยู่ในตำบลนั้น และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ไม่น้อยกว่า 6 เดือน จนถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัคร

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเอง ณ ที่ว่าการอำเภอ ทุกแห่งทั่วประเทศ(กำหนดการรับสมัครแต่ละพื้นที่ ให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ว่าการอำเภอ ทุกแห่งทั่วประเทศ)