กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป 788 อัตรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป 788 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มงานบริการ
1.เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 6 อัตรา
2.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 19 อัตรา
3.เจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 14 อัตรา
4.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
5.เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 5 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป
6.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 4 อัตรา
7.นายช่างศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
8.ช่างไม้ จำนวน 1 อัตรา
9.เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
10.เจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
11.นายช่างเทคนิค จำนวน 2 อัตรา
12.นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
13.นายช่างสำรวจ จำนวน 2 อัตรา
14.ช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
15.นักวิชาการป่าไม้ จำนวน 6 อัตรา
16.นิติกร จำนวน 1 อัตรา
17.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 9 อัตรา
18.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
19.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา
20.นักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
21.นักวิชาการภูมิสารสนเทศ จำนวน 6 อัตรา
22.นักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา
23.นักวิชาการสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
24.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 อัตรา
25.วิศวกรโยธา จำนวน 4 อัตรา
26.สถาปนิก จำนวน 1 อัตรา
27.สัตวแพทย์ จำนวน 2 อัตรา

28. ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า จำนวน 681 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://dnp.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมอุทยานแห่งชาติ1 | กรมอุทยานแห่งชาติ2