สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวช./ป.ตรี 4 อัตรา

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวช./ป.ตรี 4 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์

2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

3. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 2 ตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรอง ในทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://thaigov.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์- 18 มีนาคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี