กรมการทหารช่าง รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวช. 150 อัตรา

กรมการทหารช่าง

กรมการทหารช่าง รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวช. 150 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนชายเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน อัตรา สิบเอก

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาววิชา เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขางานเครื่องมือกล , ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างกลโรงงาน จำนวน 26 อัตรา
2. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา การก่อสร้าง สาขางาน ก่อสร้าง , โยธา , สถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างก่อสร้าง จำนวน 45 อัตรา
3. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา โลหะการ สาขางาน เชื่อมโลหะ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างเชื่อม จำนวน 12 อัตรา
4. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวชิา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ , ไฟฟ้าก าลัง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างไฟฟ้า จำนวน 31 อัตรา
5. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา เครื่องกล สาขางานยาน ยนต์ , เครื่องกลอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างยนต์ จำนวน 36 อัตรา
6. ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการข้างต้น ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาจาก สถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับผู้ที่ มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดจะต้องสำเร็จการศึกษาตามวุฒิที่กำหนดไว้ข้างต้นด้วย มิฉะนั้นจะไม่รับสมัคร และ จะเรียกร้องสิทธิตามคุณวุฒิที่ตนเองมีอยู่ไม่ได้

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://engr.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 19 – 28 กุมภาพันธ์ 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : ​​กรมการทหารช่าง