สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ป.ตรี 32 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ป.ตรี 32 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 10 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 13 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

3.ตำแหน่งพนักงานบริการ 7 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

4.เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

5.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น และได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองจ่าหน้าซองถึง ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 วงเล็บมุมซองจดหมายว่า ( สมัครงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง……) ตั้งแต่วันที่ 16 – 24 มกราคม พ.ศ. 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง