เตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก 63 ปรับหลักสูตร การทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป มีอะไรบ้าง?

เตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก 63 ปรับหลักสูตร การทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป มีอะไรบ้าง?

วิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือก

วิชาที่ 1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

-การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา
-การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม
-การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ

วิชาที่ 2 วิชาภาษาอังกฤษ

วิชาที่ 3 วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี