กรมประมง รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส. 30 อัตรา

กรมประมง รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส. 30 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน จำนวน 30 อัตรา

คุณสมบัติของการสมัคร

ผู้สมัครสอบต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขาวิชาการควบคุมเรือประมง หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://fisheries.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 3- 26 ธันวาคม 2562

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมประมง