กรมการข้าว รับสมัครบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 8 อัตรา

กรมการข้าว รับสมัครบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 8 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 5 ตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาพืชศาสตร์ หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 3 ตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชานิเทศศาสตร์

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://ricethailand.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 1 – 22 ตุลาคม 2562

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมการข้าว