ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ รับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี 9 อัตรา

ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ

ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ รับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี 9 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบงานซ่อมบำรุง 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขา วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม ครุศาสตร์
– มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 1 ปีในด้านงานงานซ่อมบำรุง หรือการควบคุมคุมการทำงานของระบบเครื่องจักร

2.ช่างเทคนิค ระบบอาณัติสัญญาณและระบบประตูกั้นชานชาลา (สายสีม่วง) 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิการศึกษา ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุงไม่น้อยกว่า 1 ปี

3.วิศวกร ระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม-เก็บข้อมูล (สายสีน้ำเงิน) 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เทียบเท่า โดยผ่านวิชาบังคับตามที่สภาวิศวกรกำหนด
– มีประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย, ด้านขนส่งมวลชน หรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี พิจารณาเป็นพิเศษ

4.วิศวกร ระบบสื่อสาร (สายสีน้ำเงิน) 3 อัตรา
– ไดรับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เทียบเท่า โดยผ่านวิชาบังคับตามที่สภาวิศวกรกำหนด
– มีประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย, ด้านขนส่งมวลชน หรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี พิจารณาเป็นพิเศษ

5.ช่างเทคนิค ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (สายสีน้ำเงิน) 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปวส.สาขาคอมพิวเตอร์, อิเล็คทรอนิกส์, ไฟฟ้า
– มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปี ในงานซ่อมบำรุง

การรับสมัคร

สมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://recruitment.bemplc.co.th/Career-find ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2564