ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น รับสมัครคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน วุฒิ ป.ตรี 4 อัตรา

ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น

ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น รับสมัครคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน วุฒิ ป.ตรี 4 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.หัวหน้าส่วนงบประมาณและวิเคราะห์ต้นทุน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาบัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงิน
– มีความรู้ความสามารถในการวางแผนและจัดท้างบประมาณประจําปีรวมถึงภาพรวมของธุรกิจได้

2.หัวหน้าส่วนการเงิน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาบัญชี การเงิน
– สามารถบริหารจัดการและวางแผนกระแสเงินสดของบริษัทได้

3.ผู้เชี่ยวชาญกำกับดูแลองค์กรและควบคุมคุณภาพ 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้ความสามารถกําหนดแผนการจัดทําเอกสารคุณภาพเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่องค์กรกําหนด

4.หัวหน้าส่วนบริหารกลาง 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้ความสามารถควบคุมงานสารบรรณเอกสารเข้าออกเพื่อเสนอ กก.ผจก. ดําเนินการจัดเก็บเอกสาร เข้า-ออกและจัดทําสารบรรณเอกสาร ประกาศ ตําสั่ง บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

การรับสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซด์ www.thpd.co.th และกรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารการสมัครแล้วส่ง EMS มาที่ ฝ่ายอํานวยการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จํากัด เลขที่ 111 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายอํานวยการ ตั้งแต่บัดนี้ – 10 กันยายน 2564 หรือสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://www.thpd.co.th/index.php/th/join-our-team/online-application-form

ดูรายละเอียดได้ที่ : ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น