ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครพนักงานธนาคาร วุฒิ ป.ตรี 2 อัตรา

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครพนักงานธนาคาร วุฒิ ป.ตรี 2 อัตรา รายละเอียดได้ที่

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงานตรวจสอบ ระดับ 9 1 อัตรา
– อายุไม่เกิน 40 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านการตรวจสอบภายใน สถิติสารสนเทศ สถิติประยุกต์ สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง (ภายในวันที่ปิดรับสมัคร)
– มีประสบการณ์ด้านการจัดเตรียมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล (DataAnalytics) ไม่น้อยกว่า 5 ปี และหากมีประสบการณ์การตรวจสอบภายในธุรกิจธนาคารหรือสถาบันการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความสามารถในการใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น BI Tools (Business Intelligence), Python, R, IDEA, Power BI, SQL และ Tableau เป็นต้น
– หากมีประกาศนียบัตรด้าน Data Analytics เช่น Microsoft Professional Program in Data Science, Microsoft MCSE: Data Management and Analytics หรือวุฒิบัตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความสามารถในการบริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีทัศนคติที่ดีเอาใจใส่ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน สามารถประสานงานกับส่วนงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกธนาคาร
– มีความสามารถทำงานในรูปแบบโครงการ การทำงานเป็นทีม กล้าแสดงความคิดเห็น และมีทักษะการให้คำปรึกษา และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
– สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

2.พนักงานธุรกิจสินเชื่อ ระดับ 9 1 อัตรา
– อายุไม่เกิน 50 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านบัญชี การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การตลาด จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง (ภายในวันที่ปิดรับสมัคร)
– มีประสบการณ์การทำงานในสถาบันการเงินไม่น้อยกว่า 10 ปี ในสายงานด้าน การวิเคราะห์สินเชื่อลูกค้ารายใหญ่ (Credit Analyst) การวิเคราะห์สินเชื่อลูกค้า SMEs การจัดการธุรกิจสัมพันธ์ (Relationship Management)
– มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ ประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ (Financial Feasibility Analysis) ผลิตภัณฑ์และกระบวนการเครดิต อำนาจการดำเนินการ ตลอดจนกระบวนการหลังอนุมัติเครดิต
– มีความสามารถทำงานในรูปแบบโครงการ การทำงานเป็นทีม กล้าแสดงความคิดเห็น และมีทักษะการให้คำปรึกษา เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
– สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

การรับสมัคร

ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการรับสมัครให้ครบถ้วน และรับผิดชอบตรวจสอบตนเอง ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครท่านใด ไม่ตรงตามที่ธนาคารกำหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดำเนินการ จ้างแล้ว ธนาคารจะเลิกจ้างทันทีได้ โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น
ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัคร ผ่านระบบคลังข้อมูลผู้สมัครของ ธ.ก.ส. ได้ที่เว็บไซต์ http://www.irecruitbaac.com (เลือกสายงานที่สนใจ ตำแหน่ง “พนักงานตรวจสอบ ระดับ 9” หรือ “พนักงานธุรกิจสินเชื่อ ระดับ 9” เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สำหรับผู้ที่เคยฝากประวัติไว้ในคลังข้อมูลผู้สมัครแล้ว ให้เปลี่ยนสายงาน
ที่สนใจเป็นตำแหน่ง “พนักงานตรวจสอบ ระดับ 9” หรือ “พนักงานธุรกิจสินเชื่อ ระดับ 9” เพียงตำแหน่งเดียว เท่านั้น โดยธนาคารจะพิจารณาประวัติผู้สมัครจนถึงวันที่ 6 – 22 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบคลังข้อมูลผู้สมัครของ ธ.ก.ส. เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก โทร. 0-2558-6555 ต่อ 8332 ทั้งนี้ หากมีจำนวนผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคารไม่เพียงพอ กับความต้องการ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาขยายระยะเวลาในการรับสมัครได้