การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับสมัครงานพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ วุฒิ ป.6 ขึ้นไป 93 อัตรา

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับสมัครงานพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ วุฒิ ป.6 ขึ้นไป 93 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล
2.ตำแหน่งพนักงานขับรถ
3.ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
4.ตำแหน่งพนักงานขับเรือ
5.ตำแหน่งคนชำนาญงาน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหรือเทียบเท่า
2.อายุและภูมิลำเนาตามเกณฑ์ที่ กฟผ.กำหนด