การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง วุฒิ ปวช. 28 อัตรา

การรถไฟแห่งประเทศไทย

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง วุฒิ ปวช. 28 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

แขวงบำรุงรถดีเซลรางกรุงเทพ 2 (สบร.กท.2)
– ได้ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 2 อัตรา
– ได้ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างซ่อมบำรุง ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 11 อัตรา

แขวงรถโดยสารปรับอากาศกรุงเทพ (สปอ.กท.)
– ได้ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 2 อัตรา
– ได้ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า 13 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ทำการกองกองซ่อมบำรุงรถดีเซลรางานราชการงเขตกรุงเทพ ถนนเลียบคลองกรุงเกษม แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : การรถไฟแห่งประเทศไทย