การประปานครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี 13 อัตรา

การประปานครหลวง

การประปานครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี 13 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.1.วิศวกร(โยธา) 6 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
1.2.วิศวกร(เครื่องกล) 6 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกลบวิซาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ ก.ว.) ไม่ตํ่ากว่าระดับภาคีวิศวกร สาขาเดียวกับสาขาที่สมัคร ในกรณีที่ยังโม่ใต้รับใบ ก.ว. จะต้องนำมายื่น ภายใน 1 ปี

2.นิติกร 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์ มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความของสภาทนายความ ในพระบรมราซูปถัมภ์

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://mwa.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 15 – 28 มกราคม 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : การประปานครหลวง