การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวส./ป.ตรี 3 ตำแหน่ง

การประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวส./ป.ตรี 3 ตำแหน่ง รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ สังกัดกองควบคุมคุณภาพน้ำ 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิอนุปริญญาทางวิทยาศาสตร์หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเคมีปฏิบัติการ หรือเคมีอุตสาหการ

2.เจ้าหน้าที่ช่างทั่วไป สังกัดกองควบคุมคุณภาพน้ำ 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างเครื่องกล ช่างเครื่องยนต์ ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ช่างโยธา

3.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานบริหารหน้าห้อง) สังกัด ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ)
– ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วารสารศาสตร์หรือนิเทศศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่กองทรัพยากร อาคาร 3 ชั้น 4 สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ เลขที่ 72 ซอยแจ้งวัฒนะ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 – 11 กันยายน 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : การประปาส่วนภูมิภาค