การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครพนักงานประจำปี 2562 76 อัตรา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครพนักงานประจำปี 2562 76 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เลขานุการ จำนวน 5 อัตรา
2.ผู้ตรวจสอบภายใน  1 อัตรา
3.พนักงานบริหารทั่วไป  2 อัตรา
4.นิติกร  2 อัตรา
5.มัณฑการ  2 อัตรา
6.วิศวกร  1 อัตรา
7.นักทรัพยากรบุคคล  5 อัตรา
8.นักบัญชี (3) 6 อัตรา
9.พนักงานงบประมาณ  2 อัตรา
10.พนักงานการเงิน  7 อัตรา
11.พนักงานวางแผน 4 อัตรา
12.พนักงานระบบคอมพิวเตอร์  2 อัตรา
13.พนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 4 อัตรา
14.พนักงานส่งเสริมการลงทุน(4) 3 อัตรา
15.พนักงานการตลาด  3 อัตรา
16.พนักงานการตลาด(3)  10 อัตรา
17.พนักงานส่งเสริมการตลาด  2 อัตรา
18.พนักงานประชาสัมพันธ์  1 อัตรา
19.นักออกแบบ  1 อัตรา
20.พนักงานประสานงานพิมพ์  2 อัตรา
21.นักเขียน  1 อัตรา

ลูกจ้าง ททท.
1.ลูกจ้างทำหน้าที่นิติกร  1 อัตรา
2.ลูกจ้างทำหน้าพนักงานพัสดุ  3 อัตรา
3.ลูกจ้างทำหน้าช่างเทคนิค 2 อัตรา
4.ลูกจ้างทำหน้าพนักงานการเงฃิน  1 อัตรา
5.ลูกจ้างทำหน้าทำหน้าที่พนักงานการเงิน 1 อัตรา
6.ลูกจ้างทำหน้างานวางแผน  1 อัตรา
7.ลูกจ้างทำหน้าพนักงานการตลาก  1  อัตรา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://job.tourismthailand.org/TAT ตั้งแต่วันที่ 22 – 31 ธันวาคม 2561