บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา วุฒิ ปริญญาตรี–โท

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา วุฒิ ปริญญาตรี–โท รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่กำกับควบคุม Compliance

คุณสมบัติ :
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
มีประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมายหรือ Compliance 0-2 ปีขึ้นไป
มีทักษะในสื่อสาร
สามารถทำงานประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์

Business Analyst กลุ่มธุรกิจกลุ่มงานอ้อย

คุณสมบัติ :
วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ /สาขา เกษตรศาสตร์ หรือ อื่นๆ ตามกลุ่มธุรกิจที่ดูแล
มีประสบการณ์ด้าน การบันทึกประชุม / งานประสานงาน / งานจัดทำเอกสารบันทึกภายใน / ทำสรุปรายงานการใช้งบประมาณ และการตรวความถูกต้องของเอกสาร
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์

Business Coordinator กลุ่มธุรกิจกลุ่มงานอ้อย

คุณสมบัติ :
วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ / หรือ อื่นๆ
มีประสบการณ์งานด้านเลขานุการ หรือ การประสานงานในองค์กรขนาดใหญ่
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี /แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
มีความคิดสร้างสรรค์
สามารถทำงานได้ด้วยตนเอง
ใช้คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์

นักวิเคราะห์ (Analyst)

คุณสมบัติ :
การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาวิศวกรรม บัญชี การเงิน วิทยาศาสตร์อาหาร เศรษฐศาสตร์ หรือ MBA
มีประสบการณ์การทำงานด้านวิเคราะห์ธุรกิจ อุตสาหกรรม และโครงการลงทุน
มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี (TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500)
มีทักษะการติดต่อประสานงาน
สามารถค้นคว้างานวิจัยทั้งข้อมูลภาษาไทยและอังกฤษ
มีความสามารถในการทำงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้ด้วยตนเอง โดยมีการควบคุมดูแลน้อย
มีความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนการทำงานให้สอดคล้องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลาที่จำกัด
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์

Executive Sales Molasses Product

คุณสมบัติ :
ปริญญาตรี / โท บริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในการขายไม่น้อยกว่า 3 ปี
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กลุ่มลูกค้า และโอกาสในการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ
สามารถมองภาพรวมและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และมีความมุ่งมั่นทำงานให้บรรลุผลสำเร็จ
สามารถวิเคราะห์ตลาดและวางแผนกลยุทธ์แผนงานขาย
มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง และนำเสนอการขาย
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์

วิศวกรเครื่องกล/วิศวกรโครงการ

คุณสมบัติ :
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
ประสบการณ์ทำงาน 2 – 5 ปี
มีประสบการณ์ด้านโครงการ Solar โดยเฉพาะ Solar Rooftop
มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD และโปรแกรมด้านวิศวกรรมอื่นๆ
มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.) อย่างน้อยระดับภาคีวิศวกร หากมีระดับสามัญวิศวกรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถเดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่ หรือต่างจังหวัดได้
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์

Risk Management Executive

คุณสมบัติ :
ปริญญาตรี / ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ 5-10 ปีในงานด้าน บริหารความเสี่ยง การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์

วิศวกรไฟฟ้า

คุณสมบัติ :
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
มีประสบการณ์ด้านโครงการ Solar โดยเฉพาะเกี่ยวกับ Solar Rooftop
สามารถใช้งานโปรแกรมทางด้านวิศวกรรมได้เป็นอย่างดี
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม อย่างน้อยภาคีวิศวกร หากมีสามัญวิศวกรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ หรือต่างจังหวัดได้
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์

Personal Assistant (Marketing)

คุณสมบัติ :
MBA (International Trade, Economics, Statistics or Finance) or Chartered Financial Analyst
Work Experience: 3-5 Years
Technical Training or Experience in deciphering technical market data and terminology, especially related to commodity pricing & future markets / hedging, options, swaps / structures
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์

นักบัญชี

คุณสมบัติ :
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
มีทักษะการใช้โปรแกรม Excel
มีความรู้เรื่อง พรบ.การบัญชีและภาษีอากร
หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานน้ำตาลมิตรผล ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

วิศวกร (โยธา)

คุณสมบัติ :
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา
มีความรู้เรื่องงานเขียนแบบ ถอดแบบ ประเมินราคา
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานน้ำตาลมิตรผล จ.สิงห์บุรี

เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าผลิต

คุณสมบัติ :
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
มีความรู้เรื่องการผลิตไฟฟ้าและใช้พลังงานไฟฟ้า
สามารถทำงานเป็นกะได้
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานน้ำตาลมิตรผล จ.สิงห์บุรี

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ

คุณสมบัติ :
อายุ 23 – 30 ปี
วุฒิปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
สามารถเขียนและใช้ software, programmer, website, JAVA, mysql server, sql server, delphi, PSP ได้
มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานน้ำตาลมิตรผล ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

เจ้าหน้าที่บำรุงรักษา

คุณสมบัติ :
อายุ 23 – 30 ปี
วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล, ไฟฟ้า
สามารถควบคุมงานการซ่อมแซม และติดตั้งเครื่องจักร ดูแลการผลิตได้
หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานน้ำตาลมิตรผล ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติ :
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท ทางด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป ด้านการบริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
มีทักษะการสังเกต วิเคราะห์ มองเห็นภาพรวม
มีทักษะในการบริหารบุคคลากรและทีมงาน
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงาน การเจรจาต่อรอง และสามารถโน้มน้าวผู้อื่นได้
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานน้ำตาลมิตผล จังหวัดกาฬสินธุ์

จป. วิชาชีพ

คุณสมบัติ :
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
มีความรู้ระบบมาตรฐาน OHSAS 18001, CCF และระบบอัคคีภัย
มีทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานน้ำตาลมิตผล จังหวัดกาฬสินธุ์

เจ้าหน้าที่งานขาย Food Chain (Food Service)

คุณสมบัติ :
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี ในด้านการขายช่องทาง Food Service
มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การนำเสนอการขาย และการใช้คอมพิวเตอร์
มีจิตสำนักในการให้บริการ ตั้งใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์

นักบัญชี

คุณสมบัติ :
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
มีประสบการณ์ 2 – 5 ปี ในงานบัญชี ด้าน AP / AR หรือ GL
มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและมาตรฐานการบัญชี
มีความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีอากร
มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ : https://www.mitrphol.com/jobs.php