บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) เปิดรับสมัครหลายร้อยอัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ปริญญาตรี–โท

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) เปิดรับสมัครหลายร้อยอัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ปริญญาตรี–โท รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • Management Trainee จำนวน 20 อัตรา

ประเภทงาน : อื่นๆ

สถานที่ทำงาน : บางรัก

คุณสมบัติ : •Any degree from a recognized university •0-10 years working experience •Age not over 30 years •Fluent in verbal and written English (TOEFL >60, TOEIC >600, IELTS >5.0) •Able to work on holidays and mobile to work upcountry (if required) •Agile, resilient, and energetic •Interpersonal skills and team collaboration •Achievement driven with strong leadership •Passion to learn and grow together

เพศ : ไม่ระบุ

 • Social Voice Management จำนวน 3 อัตราด่วน!

ลักษณะงาน : -บริหารจัดการข่าวสารของบริษัทผ่านช่องการสื่อสารต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ -วางแผนและออกแบบเนื้อหาการสื่อสารผ่าน Social Media และสื่ออื่นๆ -Social Media Data Analytics -ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงข้อมูลสนับสนุน

ประเภทงาน : อื่นๆ

สถานที่ทำงาน : บางรัก

คุณสมบัติ : ความรู้/ทักษะที่ต้องการ 1. มีทักษะในการเขียนที่ดี 2. มีความคิดสร้างสรรค์ ไอเดียแปลกใหม่ 3. มีความรู้และเชี่ยวชาญงานด้าน Social Media เป็นอย่างดี ประสบการณ์ทำงานด้านการสื่อออนไลน์ / Social Media 2 ปี ขึ้นไป

เพศ : ไม่ระบุ อายุ 22-28

 • วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน 10 อัตรา ด่วน!

ลักษณะงาน : 1. ตรวจสอบมาตรฐานในการก่อสร้างตกแต่ง/ปรับปรุงร้านและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ให้เป็นตามข้อกำหนด ของบริษัท 2. ควบคุมงานก่อสร้างตกแต่ง/ปรับปรุงร้านของผู้รับเหมาและ Supplier ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 3. รายงานรายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานที่ไม่เป็นไปตามแบบก่อสร้างให้ผู้บังคับบัญชารรับทราบพร้อมทั้งประสานงานและติดตามงานแก้ไข ให้แล้วเสร็จ 4. รายงานความคืบหน้าของการก่อสร้างตกแต่ง / ปรับปรุงร้านให้ผู้บังคับบัญชารับทราบรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค(ถ้ามี) พร้อมแนวทางแก้ไข เบื้องต้น 5. ตรวจรับการส่งมอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระหว่างการก่อสร้างและรวบรวมเอกสารของผู้รับเหมาและ Supplier ให้ถูกต้องครบถ้วนและนำส่งสำนักงานมณฑล

ประเภทงาน : วิศวกร

สถานที่ทำงาน : บางรัก

การศึกษา : 1. เพศชาย อายุ 22-30 ปี 2. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา, ก่อสร้าง เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป

คุณสมบัติ1. เดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ 2. มีประสบการณ์ทำงานด้านควบคุมงานก่อสร้าง 0-5 ปี เพศ : ชาย อายุ 20-30 ปี

 • เจ้าหน้าที่เขียนแบบโครงสร้าง จำนวน 15 อัตรา ด่วน!

ลักษณะงาน : 1.เขียนแบบและจัดทำแบบร้านเซเว่นอีเลฟเว่นที่เปิดใหม่และร้าน Renovate 2.เข้าวัดพื้นที่ เคลียร์ Site ที่หน้างานในพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 3.สรุปข้อมูลเกี่ยวกับงานเข้าวัดพื้นที่และเคลียร์ Site 4.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในบริษัท

ประเภทงาน : เขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบ

สถานที่ทำงาน : บางรักการศึกษา1. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา, ก่อสร้าง, สถาปัตยกรรม เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป

คุณสมบัติ :1. มีประสบการณ์ทำงานด้านออกแบบเขียนแบบโครงสร้าง 0-5 ปี 2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และ AUTO CAD และ 3D ได้ดี เพศ: ไม่ระบุ อายุ : 20-30 ปี

 • เจ้าหน้าที่ประสานงาน จำนวน 10 อัตรา

ลักษณะงาน : ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และจัดทำเอกสารสรุปข้อมูลประจำเดือน

ประเภทงาน : ประสานงานทั่วไป

สถานที่ทำงาน : บางรัก

การศึกษา : วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ : มีประสบการณ์ทำงานด้านเอกสาร 1-3 ปี เพศ : หญิง อายุ 22-28 ปี

 • เจ้าหน้าที่ระบบข้อมูลบุคคล จำนวน อัตรา ด่วน!

ลักษณะงาน : – วิเคราะห์ข้อมูลด้าน HR – ทำรายงาน Data & Reporting เพื่อนำเสนอผู้บริหาร – ประสานงานด้านข้อมูลกับหน่วยงาน

ประเภทงาน : เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานที่ทำงาน : บางรัก

การศึกษา : วุฒิปริญญาตรี สาขาสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

คุณสมบัติ : เพศชาย / หญิง – อายุ 22-28 ปี – หากมีประสบการณ์ทำงานด้าน Data Support จะพิจารณาเป็นพิเศษ เพศ : ไม่ระบุ อายุ 22-28 ปี

 • เจ้าหน้าที่สถิติวิเคราะห์ จำนวน 5 อัตรา

ลักษณะงาน : วิเคราะห์ยอดขาย และข้อมูลต่างๆ รวมทั้งติดตามผลรายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส และรายปี

ประเภทงาน : อื่นๆ

สถานที่ทำงาน : บางรัก

การศึกษา : วุฒิปริญญาตรี สาขาสถิติ, คณิตศาสตร์

คุณสมบัติ : มีประสบการณ์ด้านสถิติวิเคราะห์ 0-3 ปี เพศ : ไม่ระบุ อายุ 22-28 ปี

 • เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล จำนวน 10 อัตรา

ลักษณะงาน : วางแผนการสรรหา คัดเลือก การเจรจาต่อรองค่าจ้าง และการประสานงานประชาสัมพันธ์โฆษณาตำแหน่งงานที่ต้องเกี่ยวกับสื่อโฆษณาต่างๆ บริหารค่าจ้างผลตอบแทน สวัสดิการ แรงงานสัมพันธ์

ประเภทงาน : บุคคล/ฝึกอบรม

สถานที่ทำงาน : บางรัก

การศึกษา : ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการทั่วไป, จิตวิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ : มีประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี เพศ : ไม่ระบุ อายุ22-28 ปี

 • เจ้าหน้าที่ระบบข้อมูลบุคคด้านพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่น จำนวน อัตรา ด่วน!

ลักษณะงาน : 1.พัฒนาระบบและแอพพลิเคชั่น (System & Application Development) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการของ HR และสอดคล้องตามทิศทางการเติบโตขององค์กร 2.ดำเนินการดูแล บำรุงรักษา แก้ไข และปรับปรุงระบบแอพพลิเคชั่นให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 3.หาข้อมูลความสัมพันธ์ของระบบ HR-Information System กับระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถประเมินผลกระทบหรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 4.ร่วม/ช่วยประสานระบบสารสนเทศบุคคลกับระบบที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงาน Project Management อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดของโครงการได้ 5.หาข้อมูล เทคโนโลยี/ ฟังก์ชั่นการทำงานใหม่ๆ ของระบบและแอพพลิเคชั่นเพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานด้านงานบุคคล 6.ดำเนินการเตรียมอุปกรณ์สนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศบุคคล เช่น อุปกรณ์บันทึกเวลาการทำงาน ระบบอ่าน Smart card เป็นต้น เพื่อให้ระบบงาน HR ทันสมัย สอดคล้องกับการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงและวิถีชีวิตของพนักงาน 7.รวบร่วม ประเมินความจำเป็นและให้ข้อเสนอแนะในการเชื่อมต่อระบบอื่นเข้าสู่ระบบ HR-IS เพื่อตอบสนองความต้องการบวกความจำเป็นของผู้ใช้งาน และสนับสนุนงานด้าน System Application

ประเภทงาน : เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานที่ทำงาน : บางรัก

การศึกษา : ปริญญาตรีสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, สถิติ, หรือการจัดการ

คุณสมบัติ : – เพศ : ไม่ระบุ อายุ22-28 ปี

 • เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด)จำนวน 2 อัตรา

ลักษณะงาน : รวบรวม จัดทำ ตรวจสอบและบันทึกบัญชี และสอบทานรายการทางบัญชีที่เป็นบัญชีคุมยอดกับบัญชีย่อย เพื่อให้รายงานทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตฐานการบัญชีและประมวลรัษฏากร

ประเภทงาน : บัญชี/การเงิน/การลงทุน/การตลาด

สถานที่ทำงาน : บางรัก

การศึกษา : วุฒิปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาการบัญชี

คุณสมบัติ : ประสบการณ์ด้านบัญชี 0 – 5 ปี เพศ : ไม่ระบุ อายุ 22 – 29 ปี

 • เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 5 อัตรา

ลักษณะงาน : ดำเนินงานด้านธุรการ งานด้านเอกสาร วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน และบริการด้านระบบสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่ภายในสำนักงาน

ประเภทงาน : ประสานงานทั่วไป

สถานที่ทำงาน : บางรัก

การศึกษา : วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการ, บริหารทั่วไป, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เพศ : หญิง อายุ 22-28 ปี

 • กราฟฟิคดีไซน์เนอร์ จำนวน 5 อัตรา ด่วน!

ลักษณะงาน : ดำเนินการออกแบบสื่อทางการตลาดต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร – ดำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมการตลาดให้บรรลุตามแผนที่วางไว้

ประเภทงาน : การตลาด

สถานที่ทำงาน : สาทร

การศึกษา : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา นิเทศศิลป์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ : มีความสามารถ ด้านสื่อสิ่งพิมพ์ สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, Illustratorได้เป็นอย่างดี เพศ : ไม่ระบุ อายุ 22-28 ปี

 • นิติกร จำนวน 5 อัตรา

ลักษณะงาน : ค้นคว้า ประมวล วิเคราะห์ข้อกฎหมาย โดยสอบทาน แก้ไขสัญญาของบริษัท และ บริษัทในกลุ่ม ให้เป็นไปตามกฎหมายและ หลักกฎหมายภาษีอากร

ประเภทงาน : กฎหมาย

สถานที่ทำงาน : บางรัก

การศึกษา : วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มีตั๋วทนาย

คุณสมบัติ : มีประสบการณ์ทำงานด้านงานสัญญา 0-3 ปี เพศ : ไม่ระบุ อายุ 22-28 ปี

 • นักศึกษาฝึกงาน (Student Trainee) จำนวน 30 อัตราด่วน!

ลักษณะงาน : สาขาที่เปิดรับการฝึกงาน 1. การจัดการ หรือบริหารธุรกิจ 2. การตลาด 3. เศรษฐศาสตร์ 4. บัญชี 5. ทรัพยากรบุคคล 6. ประชาสัมพันธ์/นิเทศศาสตร์/สื่อสารองค์กร 7. วิศวโยธา/ไฟฟ้า/อุตสาหการ 8. สถาปัตย์/ เขียนแบบ 9. สถิติ/คณิตศาสตร์ประยุกต์ 10. อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์/มนุษยศาสตร์ (ภาษาจีน/เกาหลี/ญี่ปุ่น) 11. นิติศาสตร์ 12. Foodscience

ประเภทงาน : อื่นๆ

สถานที่ทำงาน : บางรัก

การศึกษา : ช่วงระยะเวลาการฝึก เทอม 1 ส.ค.-ธ.ค.(4เดือน), เทอม 2 ม.ค.-พ.ค.(4เดือน), summer มิ.ย.-ก.ค.(2 เดือน) คุณสมบัติ-นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 และ 4 – เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 เพศ : ไม่ระบุ อายุ 20 – 25 ปี

 • เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ จำนวน 5 อัตรา ด่วน!

ลักษณะงาน : ดำเนินการ เกี่ยวกับงานด้านระบบสาธารณูปโภค ใบอนุญาต ต่างๆ จากหน่วยราชการ การชำระค่าธรรมเนียม , ภาษีต่างๆ การจัดทำประกันภัย , เคลมประกัน การประสานงานหน่วยราชการ เพื่ออำนวยความสะดวก สำหรับร้านสาขาและสำนักงาน

ประเภทงาน : ประสานงานทั่วไป

สถานที่ทำงาน : บางรัก

การศึกษา : วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ : มีประสบการณ์ทำงานเอกสาร และติดต่อหน่วยงานราชการ เพศ : ไม่ระบุ อายุ 22-28 ปี

 • ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาสูตรอาหาร ( CHEF ) จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงาน : 1. เข้าร่วมประชุมเป็นคณะกรรมการทดสอบชิมสินค้าอาหาร Benchmark และสินค้าอื่นๆ (อาหารคาว/หวาน) ตามโครงสร้างทางด้านอาหารต่างๆ 2.พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้เหมือน Benchmark จากการสรุปในที่ประชุมคณะกรรมการทดสอบชิม ในที่ประชุม Benchmark 3. พัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ (คาว/หวาน) ในที่ประชุมBenchmark หรือในที่ประชุมโครงการ ทางด้านอื่นๆ 4. พัฒนาและจัดทำผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ๆ (คาว/หวาน) ตามคำร้องขอจากหน่วยงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ /หน่วยงานการตลาด 5. ประสานงานกับฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการประยุกต์ ขั้นตอนการทำอาหาร ให้สอดคล้อง กับกระบวนการทำงานของโรงงานผู้ผลิต 6. เป็นที่ปรึกษาด้านสูตรอาหารอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 7. ชิมผลิตภัณฑ์ร่วมกับทีมงานเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้านั้นยังคงคุณลักษณะต่างๆ ตามมาตรฐานเพื่อเป็น การรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ 8. ดำเนินการให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านเทคนิคและความรู้ความสามารถ

ประเภทงาน : ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน

สถานที่ทำงาน : บางรัก

เพศ : ไม่ระบุ อายุ 35 ปีขึ้นไป

 • เจ้าหน้าที่ประสานงาน (ด้านจีน)จำนวน 2 อัตรา ด่วน!

ลักษณะงาน : ประสานงาน สามารถพูดและแปลภาษาจีนได้

ประเภทงาน : อื่นๆ

สถานที่ทำงาน : บางรัก

การศึกษา : วุฒิปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์, คณะศิลปศาตร์, คณะมนุษยศาสตร์,คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน

คุณสมบัติ : 1. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี 2. บุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 3. สามารถพูดและแปลภาษาจีนได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ เพศ : ไม่ระบุ อายุ 22 – 30 ปี

 • เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ (QA) จำนวน 5 อัตรา

ลักษณะงาน : 1. สุ่มตรวจคุณภาพน้ำ สินค้า อุปกรณ์ และสุขอนามัยที่ร้านสาขา ตลอดจนเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ 2. รับข้อร้องเรียนปัญหาคุณภาพสินค้า เพื่อแก้ปัญหาเบื้องต้น ตลอดจนวิเคราะห์สาเหตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขและ ป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ 3. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางด้านคุณภาพให้กับสำนักปฏิบัติการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นส่วนงานพัฒนาเทคนิคร้าน สำนักการตลาด สำนักปฏิบัติการ เป็นต้น เพื่อการแก้ปัญหาสุขอนามัยในร้านและสินค้า ตลอดจนปัญหาร้องเรียนคุณภาพสินค้าให้ดียิ่งขึ้น 5. จัดทำแผนและส่งเครื่องมือเพื่อทวนสอบตามแผนการทวนสอบอุปกรณ์ที่วางไว้ 6. ติดตามการตรวจสอบคุณภาพตลอดจนการแก้ไขป้องกันในโครงการพิเศษต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน : ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน

สถานที่ทำงาน : บางรักการศึกษาปริญญาตรี-โท วิศวกรรม, Food Science, เคมี, เคมีอุตสาหกรรม,พอลิเมอร์, เทคโนโลยีการบรรจุ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ- มีประสบการณ์ ด้านโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร(อาหารแช่แข็ง),ผักผลไม้ หรือโรงงานสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น แชมพู, น้ำยาล้างจาน หรืองานด้านตรวจสอบผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุอาหาร ฯลฯ – ประสบการณ์ 0 -10 ปี เพศ : ไม่ระบุ อายุ 22-35 ปี

 • เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์จำนวน 20 อัตรา ด่วน!

ลักษณะงาน : 1. คัดเลือก พัฒนา และตัดสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ตรงตามสถานการณ์ และเทศกาลต่างๆ และสอดคล้องกับ Concept และแผนงานของแผนกที่ได้วางไว้ โดยตัดสินใจจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านยอดขาย กำไร ราคาต่อพื้นที่ ตลอดจนข้อมูลทางการตลาดต่างๆ 2. กำหนดวิธีการจำหน่ายสินค้า, การจัดเรียงหรือการจัดทำ Planogram ให้ตรงตาม Display Concept ตลอดจนการพัฒนาอุปกรณ์การจัดเรียงให้มีประสิทธิภาพ และดูทันสมัยอยู่เสมอ 3. กำหนดราคาขายปลีกให้เหมาะสมกับตลาด คู่แข่ง และตาม Business Concept ตลอดจนคอยติดตามความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง ราคาคู่แข่ง ตลอดจนพฤติกรรมผู้บริโภค อย่างสม่ำเสมอ 4. นำเสนอ (Presentation) และการสื่อสาร (Communication) แนวคิดการจัดการสินค้าต่างๆแก่หน่วยงานภายใน โดยเฉพาะ Operation เพื่อให้เข้าใจตรงกัน และสามารถดำเนินการได้ ตามที่ได้วางแผนไว้อย่างสม่ำเสมอ 5. จัดทำข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์สินค้าการเก็บรายได้เป็นพิเศษต่างๆ ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดต่างๆที่สนับสนุนการขายให้เป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ 6. จัดทำแผนพัฒนาสินค้าร่วมกับฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริษัทคู่ค้า

ประเภทงาน : การตลาด

สถานที่ทำงาน : บางรัก

การศึกษา : วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด, MBA

คุณสมบัติ : มีประสบการณ์การทำงานด้านบริหารสินค้าอุปโภค บริโภค 1-5 ปี เพศ : ไม่ระบุ อายุ 22-28 ปี

 • เจ้าหน้าที่บริหารการตลาด Store Business Partner จำนวน 10 อัตรา

ลักษณะงาน : ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารร้านแฟรนไชส์ เซเว่นอีเลฟเว่น และจัดกิจกรรมให้กับลูกค้าแฟรนไชส์ทั่วประเทศ

ประเภทงาน : การตลาด

สถานที่ทำงาน : บางรัก

การศึกษา : วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ, นิเทศศาสตร์, สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ : 1. บุคลิกดี 2. สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ 3. มีประสบการณ์การทำงานด้านกิจกรรมการตลาด 0-3ปี เพศ : หญิง อายุ 22-28 ปี

 • เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำกรุงเทพฯ, ชลบุรี, ขอนแก่น, ลำพูน, มหาชัย, บุรีรัมย์, สุราษฎร์ธานี)จำนวน 30 อัตรา

ลักษณะงาน : จัดทำข้อมูลรับ-จ่าย จัดส่ง ควบคุมสินค้า ดูแลการเบิกจ่าย Stock สินค้า และส่งมอบสินค้า

ประเภทงาน : คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain

สถานที่ทำงาน : บางรักการศึกษา1. วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, การจัดการ, บริหารทั่วไป หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ : 1. สามารถทำงานเป็นกะได้ 2. มีประสบการณ์ทำงานด้านคลังสินค้า 0-5 ปี เพศ : ไม่ระบุ อายุ 22-35 ปี

 • Part Time สำนักงานจำนวน 20 อัตรา

ลักษณะงาน : บันทึกข้อมูล จัดเก็บเอกสาร และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน : ธุรการ

สถานที่ทำงาน : บางรัก

การศึกษา : 1. วุฒิ ม.6, ปวช., ปวส. และปริญญาตรี 2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี

คุณสมบัติ : ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-18.00 น. เพศ : ไม่ระบุ อายุ 18-30 ปี

 • เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (Location) จำนวน 5 อัตราด่วน!

ลักษณะงาน : สรรหาทำเลพื้นที่ ติดต่อเจรจาขอเช่าพื้นที่ ในการเปิดร้านเซเว่นอีเลฟเว่น

ประเภทงาน : การตลาด

สถานที่ทำงาน : บางรัก

การศึกษา : วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ : ประสบการณ์ทำงานด้าน Sales 1-5 ปี เพศ : ไม่ระบุ อายุ 22-28 ปี

 • เจ้าหน้าที่วิชาการ (ภาษาจีน)จำนวน 2 อัตรา ด่วน!

ลักษณะงาน : แปลและเรียบเรียงบทความภาษาจีน

ประเภทงาน : ภาษาศาสตร์

สถานที่ทำงาน : บางรัก

การศึกษา : วุฒิปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์, คณะศิลปศาตร์, คณะมนุษยศาสตร์,คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน

คุณสมบัติมีความเชี่ยวชาญภาษาจีนและภาษาไทยเป็นอย่างดี โดยเฉพาะความสามารถในการแปลและเรียบเรียงบทความ เพศ : ไม่ระบุ อายุ 22 – 30 ปี

 • พนักงานจับตัวเลขจำนวน 5 อัตรา

ลักษณะงาน : -สำรวจศักยภาพทำเล -สำรวจจำนวนประชากร / สำรวจการจราจร -เป็นงาน Out door ไม่ประจำอยู่ที่ใดที่หนึ่ง (งานเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆ) -ชอบงานลุยๆ เดินทาง ไม่จำเจ

ประเภทงาน : อื่นๆ

สถานที่ทำงาน : บางรัก

การศึกษา : วุฒิ ม.3 ขึ้นไปคุณสมบัติ-สามารถใช้ Tablet ได้ (มีเครื่อง และโปรแกรมของบริษัทให้ใช้) -ขยัน ซื่อสัตย์ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ -รู้จักเส้นทางในกทม.จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ -มีรถจยย.จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ -ไปต่างจังหวัดได้ (ชลบุรี,ระยอง) จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ (ไปเป็นทีมงาน บริษัทออกค่าใช้จ่ายให้หมด) เพศ : ไม่ระบุ อายุ 18 ปีขึ้นไป

 • นักศึกษาฝึกงาน : โครงการสหกิจศึกษา (สายวิชาชีพ)จำนวน 30 อัตรา ด่วน!

ลักษณะงาน : ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงาน

ประเภทงาน : อื่นๆ

สถานที่ทำงาน : บางรัก

การศึกษากำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาดังต่อไปนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ -วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) -วิศวกรรมการอาหาร (Food Engineering) คณะวิทยาศาสตร์ -วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) -เทคโนโลยีสารนเทศ (Information Technology) – วิทยากศาสตร์การอาหาร (Food Science) คณะอุคสาหกรรมการเกษตร – แปรรูปการฝลิต – เทคโนโลยีอาหาร คณะบัญชี หรือสาขาวิชาบัญชีคุณสมบัติเกรดเฉลี่ยรวม(GPA) ถึงภาคการศึกษาล่าสุดไม่ต่ำกว่า 3.00 สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่สีลม/ ลาดกระบัง / ลาดหลุมแก้ว และสามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ สุขภาพร่างกายแข่งแรง พร้อมเรียนรู้งานใหม่ๆตลอดเวลา เพศ : ไม่ระบุ

 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)จำนวน 5 อัตรา

ลักษณะงาน : 1. ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านความปลอดภัย 2. ตรวจความปลอดภัยในที่ทำงาน หาอุปกรณ์ความปลอดภัยให้พนักงาน ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม 3. อบรมความปลอดภัยให้กับพนักงานใหม่ 4. ไต่สวนอุบัติเหตุ 5. จัดทำแผนฉุกเฉิน 6. เก็บสถิติอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย 7. จัดกิจกรรมความปลอดภัย

ประเภทงาน : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO

สถานที่ทำงาน : บางรักการศึกษา

วุฒิปริญญาตรี : สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สาธารณสุขศาสตร์

คุณสมบัติ : มีประสบการณ์ทำงาน จป.วิชาชีพ 0-5 ปี เพศ : ไม่ระบุ อายุ 22-28 ปี

 • เจ้าหน้าที่จัดซื้อจำนวน 10 อัตรา ด่วน!

ลักษณะงานสรรหาสินค้า ต่อรองราคาสินค้า เพื่อนำมาวางจำหน่ายในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น จัดทำเอกสารงานจัดซื้อที่เกี่ยวกับข้อมูลสินค้าประเภทงานจัดซื้อจัดจ้างสถานที่ทำงานบางรักการศึกษาปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจคุณสมบัติมีประสบการณ์การทำงานด้านจัดซื้อ 0-5 ปีเพศไม่ระบุอายุ22-28 ปี

 • เจ้าหน้าที่การตลาดจำนวน 5 อัตรา

ลักษณะงานจัดการกลุ่มสินค้าที่ได้รับมอบหมายให้มีผลตอบแทนในเชิงกำไร และยอดขายตามเป้าหมายประเภทงานการตลาดสถานที่ทำงานบางรักการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด ,เศรษฐศาสตร์, MBAคุณสมบัติมีประสบการณ์ด้านบริหารสินค้าอุปโภคบริโภค 1-5 ปีเพศไม่ระบุอายุ22-28 ปี

 • วิศวกรจัดซื้อจำนวน 10 อัตรา

ลักษณะงาน : วางแผนดำเนินการสั่งซื้ออุปกรณ์ ตลอดจนสรรหาและคัดเลือก พัฒนาคู่ค้าให้มีศักยภาพรวมถึงพัฒนากระบวนการจัดซื้ออุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักการทางวิศวกรรมเข้ามาวิเคราะห์และบริหารจัดการ ร่วมกับการดำเนินการจัดซื้อ ได้อย่างเป็นไปตามระบบและนโยบายบริษัท

ประเภทงาน : วิศวกร

สถานที่ทำงาน : บางรัก

การศึกษา : ปริญญาตรี-โท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา โยธา,ไฟฟ้า,เครื่องกล,อิเล็กทรอนิค

คุณสมบัติ : ประสบการณ์ด้สนจัดซื้ออุปกรณ์ 3 ปีขึ้นไป เพศ : ไม่ระบุ อายุ 27-34 ปี

 • เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจ Store Business Partner จำนวน 10 อัตราด่วน!

ลักษณะงาน : คัดเลือก และให้คำแนะนำ ผู้ที่สนใจลงทุนทำธุรกิจแฟรนไชส์ เซเว่นอีเลฟเว่นประเภทงานการตลาด

สถานที่ทำงาน : บางรัก

การศึกษา : วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ : มีประสบการณ์ทำงานด้าน Sales 0-3 ปี เดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ เพศ : ไม่ระบุ อายุ 22-28 ปี

 • ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัดไม่จำกัดอัตรา

ลักษณะงาน : เข้าเครื่องแคชเชียร์, บริการลูกค้า และตรวจเช็คสินค้า สามารถทำงานเป็นกะได้

ประเภทงาน : บริการลูกค้า/Call Center/พนักงานต้อนรับ

สถานที่ทำงาน : บางรัก

การศึกษา : วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา เพศ : ไม่ระบุ อายุ 22-45 ปี

 • เจ้าหน้าที่ Digital Communications จำนวน 1 อัตราด่วน!

ลักษณะงาน : จัดกิจกรรมหน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่นสาขาเปิดใหม่ทั่วประเทศไทย

ประเภทงาน : การตลาด

สถานที่ทำงาน : บางรัก

การศึกษา : วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

คุณสมบัติ : มีประสบการณ์ทำงาน Event มา 1-3 ปี เพศ : ไม่ระบุ อายุ 22-26 ปี

 • พนักงาน Event จำนวน 10 อัตรา

ลักษณะงาน : จัดกิจกรรมหน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่นสาขาเปิดใหม่ทั่วประเทศไทย

ประเภทงาน : การตลาด

สถานที่ทำงาน : บางรัก

การศึกษา : วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

คุณสมบัติ : มีประสบการณ์ทำงาน Event มา 1-3 ปี เพศ : ไม่ระบุ อายุ 22-26 ปี

 • พนักงานตรวจสอบร้าน (Audit) ไม่จำกัดอัตราด่วน!

ลักษณะงาน : เดินทางตรวจนับสินค้าที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น

ประเภทงาน : อื่นๆ

สถานที่ทำงาน : บางรัก

การศึกษา : วุฒิ ม.3-ปริญญาตรี ทุกสาขา

คุณสมบัติ : สามารถเดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ เพศ : ไม่ระบุ อายุ 18-30 ปี

 • พนักงานประจำร้านเซเว่นอีเลฟเว่น (ทั่วประเทศ)ไม่จำกัดอัตรา ด่วน!

ลักษณะงาน : ให้บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการร้านเซเว่นอีเลฟเว่น

ประเภทงาน : บริการลูกค้า/Call Center/พนักงานต้อนรับ

สถานที่ทำงาน : บางรัก

การศึกษา : วุฒิ ม.3, ม.6, ปวช., ปวส. และปริญญาตรี

คุณสมบัติ : รักงานบริการ ทำงานเป็นกะได้ เพศ : ไม่ระบุ อายุ 18-35 ปี

 • พนักงานประจำร้านเบเกอรี่และกาแฟ (คัดสรร)ไม่จำกัดอัตรา

ลักษณะงาน : รักงานบริการ ทำงานเป็นกะได้ ประจำร้านเบเกอรี่และกาแฟ (คัดสรร)

ประเภทงาน : บริการลูกค้า/Call Center/พนักงานต้อนรับ

สถานที่ทำงาน : บางรัก

การศึกษา : วุฒิ ม.3-ปริญญาตรี เพศ : ไม่ระบุ อายุ 18-30 ปี

 • เจ้าหน้าที่อาวุโสบัญชีตรวจสอบจำนวน 2 อัตรา ด่วน!

ลักษณะงาน : 1. จัดทำรายงานรวบรวมมาตรฐานบัญชีและเปรียบเทียบกับระบบบัญชีปัจจุบันเพื่อจัดทำนโยบายบัญชี 2.วางแผนและพัฒนารูปแบบงบการเงินให้เป็นไปตามการบัญชีระหว่างประเทศ 3.วางระบบบัญชีที่เกิดขึน% ใหม่ ๆ ของธุรกิจให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดและสอดคล้องกับระบบทำงาน 4.จัดทำรายงาน ความหมือนและความแตกต่าง ด้านมาตรฐานบัญชีและภาษี พร้อมหาข้อสรุปเพื่อดำเนินการออกงบการเงินและนำส่ง ภาษีอากรของบริษัทฯได้ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด 5.จัดทำรายงานการวิเคราะห์งบการเงินรายไตรมาสในมุมมองต่างๆ เพื่อผู้บริหารสามารถใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ

ประเภทงาน : บัญชี/การเงิน/การลงทุน/การตลาด

สถานที่ทำงาน : บางรัก

การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบัญชี

คุณสมบัติ : มีประสบการณ์บัญชีอย่างน้อย 3-5 ปี เพศ : ไม่ระบุ อายุ 25-30 ปี

 • เภสัชกรไม่จำกัดอัตรา

ลักษณะงาน : ให้คำแนะนำกับลูกค้าเกี่ยวกับการใช้ยา ประจำร้านขายยา eXta

ประเภทงาน : เภสัชกร

สถานที่ทำงาน : บางรัก

การศึกษา : วุฒิปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ และมีใบอนุญาติประกอบโรคศิลป์

คุณสมบัติ : มีประสบการณ์เภสัชกร 0-5 ปี เพศ : ไม่ระบุ อายุ 22-28 ปี

 • เลขานุการอาวุโสจำนวน 10 อัตรา

ลักษณะงาน : ประสานงานและติดตามผลกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท

ประเภทงาน : ประสานงานทั่วไป

สถานที่ทำงาน : บางรัก

การศึกษา : วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาการจัดการสำนักงาน, บริหารทั่วไป, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ : ประสบการณ์ด้านเลขานุการ 8 ปีขึ้นไป สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี เพศ : ไม่ระบุ อายุ 30-35 ปี

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ : http://job.cpall.co.th/v2/RC_Job.aspx?&center=bZuSif4Ocx4%3d#form