คนไทยจะไม่ตกงาน กรมการจัดหางาน เตรียมตำแหน่งรองรับแก่คนไทย 79,247 อัตรา

กรมการจัดหางานได้จัดหาตำแหน่งงานว่างรองรับทั่วประเทศ จำนวน 79,247 อัตรา โดยตำแหน่งที่ต้องการมากที่สุด 5 อันดับแรกคือ

  • แรงงานด้านการผลิต
  • พนักงานขาย
  • เสมียน พนักงานทั่วไป พนักงานธุรการ
  • พนักงานบริการลูกค้า
  • และเจ้าหน้าที่คลังสินค้า

อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยอีกว่า จากความต้องการแรงงานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การเรียนในสายอาชีพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ จึงขอให้ปรับเปลี่ยนทัศนคติ มุมมองต่อการเลือกศึกษามาเลือกเรียนในสายอาชีพ ทั้งนี้เพื่อจะได้มีงานทำเมื่อจบการศึกษา สามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้กับตนเองนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี

อย่างไรก็ดี กรมการจัดหางาน มีสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดและสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 รับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน รับขึ้นทะเบียนสมัครงานและจับคู่ตำแหน่งงานว่าง ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะแนวอาชีพและแนะนำการประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งมีช่องทางการให้บริการหลายช่องทางคือ ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) รถบริการจัดหางานเคลื่อนที่ (Mobile Unit) หรือทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/smartjob นอกจากนี้ ยังสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

ขอบคุณข่าวจาก : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ วันที่ 12 พ.ย. 2562