รวมเอกสารอ่านสอบ สอบ ก.พ. 2563 กฎหมาย พรบ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ตามหนังสือจากสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 12 วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตามรายละเอียดหนังสือที่แจ้งสรุปได้ว่า สำนักงาน ก.พ. จะเพิ่ม พรบ เข้ามาในการสอบ ได้แก่

– ระเบียนบริหารราชการแผ่นดิน คือ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน มีทั้งหมด 8 ฉบับ
ดาวน์โหลด
สรุป

– หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คือ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ดาวน์โหลด
สรุป

– วิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง คือ พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
ดาวน์โหลด

– หน้าที่และความรับผิดในการปฎิบัติหน้าที่ราชการ คือ ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2537
ดาวน์โหลด

– จริยธรรมสำหรับข้าราชการ คือ มาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ดาวน์โหลด
สรุป