การขอทราบผลคะแนนสอบแข่งขันฯ ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2562

เฟซบุ๊กแฟนเพจ Suttipong Juljarern นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์ กสถ. เรื่อง การขอทราบผลคะแนนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2562

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตามที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ) ไดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2562 โดยได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 และได้มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ไปแล้วนั้น ปรากฎว่ามีผู้สอบถามและประสงค์จะขอทราบผลคะแนนการสอบแข่งขันเป็นจำนวนมาก

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและการดำเนินการสอบแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธ์ ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงขอแจ้งในเรื่องดังกล่าว ดังนี้

การเปิดเผยคะแนนสอนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ในขณะนี้ยังไม่สามารถที่จะเบิดเผยได้ เนื่องจากกระบวนการสอบแข่งขันยังไม่เสร็จสิ้น จะต้องมีการสอบในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในวันที่ 25 สิงหาคม 2562 เพราะจะมีผลกระทบกับกระบวนการสอบแข่งขันในขั้ตอนการสอบดังกล่ว โดยเมื่อได้มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้แล้วคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ) จะได้มีการประกาศให้ผู้เข้าสอบแข่งขันสามารถขอทราบข้อมูลคะแนนผลการสอบของตนเองได้ โดยจะอำนวยความสะดวกให้สามารถขอข้อมูลได้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และจะได้ดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการสอบแข่งขันที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้กำหนดขึ้นภายใต้คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ที่ 8/2560 ที่มีวัตถุประสงค์ที่จะแก้ไป้ญหาการใช้ระบบอุปถัมภ์หรือการเรียกรับผลประโยชน์จากการสอบแข่งขัน และปฏิรูปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม ความเสมอภาคในโอกาส และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น การดำเนินการในทุกขั้นตอน รวมถึงการที่จะให้ผู้เข้าสอบแข่งขันสามารถขอทราบข้อมูลคะแนน
ผลการสอบของตนเองได้ จึงเป็นการดำเนินการตามหลักธรมาภิบาล และเป็นตามประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ทุกประการ

คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ) ขอยืนยันว่า จะดำเนินการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยผดุงไว้ซึ่งความสุจริต และเที่ยงธรม ตลอดจนเกียรติภูมิของผู้เข้าสอบที่จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และเพื่อประโยชน์แก่ อปท. และความเป็นธรรมแก่ผู้สอบแข่งขันทุกท่าน

(นายอัษฎางค์ ปาณิกบุตร)
ประธานกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ)
7 สิงหาคม 2562

Cr : Suttipong Juljarern นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น