(แจกฟรี) รวมสรุป พ.ร.บ. สอบข้าราชการท้องถิ่น 2562

(แจกฟรี) รวมสรุป พ.ร.บ. สอบข้าราชการท้องถิ่น 2562 โหลได้ด้านล่างนี้

01-สรุป พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534

02-สรุป พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

03-สรุป พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540

04-สรุป พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537

06-สรุป พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

07-สรุป พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542

08-สรุป พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

09-สรุป ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 2526

10-สรุป พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540