บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) รับสมัครพนักงานวุฒิ ปวส./ป.ตรี หลายอัตรา

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) รับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี หลายอัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานเก็บค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน 10 อัตรา

คุณสมบัติ :
เพศชาย อายุ 22-30 ปี
วุฒิการศึกษา ปวส – ปริญญาตรี
หากมีประสบการณ์ด้านงานแคชเชียร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีใจรักงานบริการ มีความอดทนต่อแรงกดดันสูง
สามารถทำงานเข้ากะได้
ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
หากมีที่พักอยู่บริเวณ บางซื่อ บางพลัด ราชพฤกษ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ควบคุมรถ (รถไฟฟ้า สายสีน้ำเงิน) จำนวน 50 อัตรา

คุณสมบัติ :
เพศชาย/หญิง อายุ 24-32 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ทุกสาขา หรือระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์, บริหารธุรกิจ, มนุษย์ศาสตร์, ศิลปศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป ด้านการควบคุมการทำงานของเครื่องจักร, เครื่องกล, ยานพาหนะ, งานซ่อมบำรุง, งานบริการ หรือมีประสบการณ์ด้านอื่น ๆ
สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดา(เกียร์กระปุก) และเกียร์ออโต้ได้(มีใบอนุญาตขับขี่)
สุขภาพแข็งแรง รูปร่างสมส่วน ไม่มีอาการตาบอดสี สามารถแยกสีได้ชัดเจน
สามารถทำงานเป็นกะได้ (ปฎิบัติงาน 5 วันหยุด 2 วัน)
มีวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เคร่งครัดได้

เจ้าหน้าที่ แผนกทรัพยากรบุคคลสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ :
เพศ ชาย/หญิง อายุ 24 – 28 ปี
ปริญญาตรี นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, จิตวิทยา, ทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีทักษะการคิดวิเคราะห์
มีมนุษย์สัมพันธ์ และบุคลิกภาพที่ดี
มีประสบการณ์ การทำงานด้านสวัสดิการ และแรงงานสัมพันธ์อย่างน้อย 1 ปี
สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Ai ได้ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

เจ้าหน้าที่ควบคุมรถ (รถไฟฟ้า สายสีน้ำเงิน) จำนวน 50 อัตรา

คุณสมบัติ :
เพศชาย/หญิง อายุ 24-32 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ทุกสาขา หรือระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์, บริหารธุรกิจ, มนุษย์ศาสตร์, ศิลปศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป ด้านการควบคุมการทำงานของเครื่องจักร, เครื่องกล, ยานพาหนะ, งานซ่อมบำรุง, งานบริการ หรือมีประสบการณ์ด้านอื่น ๆ
สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดา(เกียร์กระปุก) และเกียร์ออโต้ได้(มีใบอนุญาตขับขี่)
สุขภาพแข็งแรง รูปร่างสมส่วน ไม่มีอาการตาบอดสี สามารถแยกสีได้ชัดเจน
สามารถทำงานเป็นกะได้ (ปฎิบัติงาน 5 วันหยุด 2 วัน)
มีวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เคร่งครัดได้

เจ้าหน้าที่ แผนกพัฒนาระบบสารสนเทศ (.NET โปรแกรมเมอร์) จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ :
เพศชาย /หญิง อายุ 22-32 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ
มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมระบบงานตามคอร์สเรียน วิทยานิพนธ์หรือประสบการณ์ด้านการออกแบบพัฒนาโปรแกรมที่ใช้งานทางธุรกิจ
มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบระบบงานและเขียนโปรแกรมด้วย SQL, ASP.NET หรือ ภาษาทางคอมพิวเตอร์อื่นๆ (4th GL)
สามารถนำเสนอโครงการ (Presentation) และพัฒนาโครงการ (Implementation)
มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้าน ERP เช่น SAP และระบบงานทั่วไป
บุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา
มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้ร่วมงาน และบริษัท
พร้อมที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นเสมอ
สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสุขภาพดี

วิศวกร แผนกจัดหาวิศวกรรม จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ :
เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล, ไฟฟ้า, โยธา, อุตสาหการ
มีประสบการณ์งานจัดซื้อ จัดหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้ออุปกรณ์, เครื่องจักร Spare part 2 ปีขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ในงานประมูลโครงการ/จัดจ้างผู้รับเหมา หรือประเมินราคางานก่อสร้าง 2 ปีขึ้นไป
มีประสบการณ์งานจัดซื้อ จัดหา 1-2 ปี ในด้านการจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องจักร spare part
มีประสบการณ์ในงานประมูลโครงการ /จัดจ้างผู้รับเหมา หรือการประเมินราคางานก่อสร้าง
มีทักษะการเจรจาต่อรอง
หากมีความรู้สามารถใช้โปรแกรม SAP-MM (PO) ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หากผ่านการอบรมทางด้านจัดซื้อจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีทักษะในการนำเสนอ
ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

เจ้าหน้าที่ แผนกประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ :
เพศชาย/หญิง อายุ 24-33 ปี
ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี
สามารถใช้โปรแกรม MS Office Photoshop , Illustrator ได้ดี
มีประสบการณ์ดูแลสื่อประชาสัมพันธ์ทาง Social Media เช่น Facebook, Twitter, Line ฯลฯ
มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ได้
มีทักษะการสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี (ไทยและอังกฤษ)
รักการเรียนรู้และพร้อมทำงานในสถานการณ์เร่งด่วนทั้งในและนอกเวลาทำงานปกติ
มีความอดทน มุ่งมั่นและมีทัศนคติดี

ช่างเทคนิค ระบบโครงสร้างและสถาปัตยกรรม จำนวน 7 อัตรา

คุณสมบัติ :
เพศชาย อายุ 21- 35 ปี
วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน, สาขาโยธา, อิเล็คทรอนิกส์, ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
กรณีสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิกส์, สาขาไฟฟ้าภายในอาคารต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศกระทรวงแรงงาน
มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี ในงานซ่อมบำรุง ในโรงงานอุตสาหกรรม, อาคารสูงหรือการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง (Maintenance)
มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ , มีทักษะในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดี
สามารถทำงานเป็นกะได้, มีสุขภาพสมบูรณ์ดี

ช่างเทคนิค ระบบน้ำ จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติ :
เพศชาย อายุ 21- 35 ปี
วุฒิการศึกษา ปวส.สาขาช่างกลโรงงาน, อิเล็คทรอนิกส์, ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
กรณีสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิกส์, สาขาไฟฟ้าภายในอาคารต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศกระทรวงแรงงาน
มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี ในงานซ่อมบำรุง ในโรงงานอุตสาหกรรม, อาคารสูงหรือการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง (Maintenance)
มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ , มีทักษะในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดี
สามารถทำงานเป็นกะได้, มีสุขภาพสมบูรณ์ดี

เจ้าหน้าที่ แผนกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ :
เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาวิศวกรรมศาสตร์
มีประสบการณ์ในงานด้านความปลอดภัย รวมทั้งงานเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง หรืองานด้านวิศวกรรม
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี (กรุณาแนบ TOEIC Score ถ้ามี)
ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน
สามารถทำงานนอกเวลาปกติได้ (กรณีจำเป็นในบางโอกาส)
มีมนุษยสัมพันธ์ดี
มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์

เลขานุการ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ :
เพศหญิง อายุระหว่าง 24-30 ปี
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, ศิลปศาสตร์, สังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในงานเลขานุการ, ผู้ประสานงานของหน่วยงาน อย่างน้อย 2 ปี
มีทักษะในการใช้โปรแกรม MS.Office , จัดทำ Slide Presentation
มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้ดี
มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบพบปะผู้คน มีทักษะในการสื่อสารดี
มีความอดทนต่อความกดดันตามสถานการณ์ได้ดี
สามารถผลักดันและสนับสนุนงานผู้บริหารให้มีสภาพคล่องและมีประสิทธิภาพ

เจ้าหน้าที่ธุรการ แผนกบริหารสัญญา จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ :
เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 23-30 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
มีประสบการณ์ในงานธุรการ อย่างน้อย 1 ปี
มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Ms. Office ได้เป็นอย่างดี
พูดและเขียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับสื่อสารได้
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน

เจ้าหน้าที่ แผนกประกันคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ :
เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์ หรือวุฒิปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ 0-3 ปี ด้านระบบการบริหารจัดการคุณภาพหรือการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
หากมีประสบการณ์ในการเป็นผู้ตรวจสอบภายในตามระบมาตรฐาน ISO จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เคยผ่านการอบรมระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO9001, ISO14001, OHSAS18000 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS.Office และInternet ได้เป็นอย่างดี

เจ้าหน้าที่ แผนกบริหารบัตรโดยสาร จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ :
ชาย/หญิง อายุระหว่าง 23-30 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในงานธุรการ อย่างน้อย 2 ปี
มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Ms Office ได้เป็นอย่างดี
มีประสบการณ์การทำงาน ด้านการวิเคราะห์ วางแผน และการจัดการทรัพย์สิน จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
มีทักษะในการสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
พูดและเขียนภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

เจ้าหน้าที่ แผนกบริหารสัญญา จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ :
เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 23-30 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
มีประสบการณ์ในงานธุรการ อย่างน้อย 1 ปี
มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Ms Office ได้เป็นอย่างดี
พูดและเขียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับสื่อสารได้
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน

เจ้าหน้าที่ศูนย์จัดการซ่อมบำรุง (สายสีน้ำเงิน) จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ :
เพศชาย อายุ 24- 32 ปี
วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี บริหารธุรกิจ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/ช่างยนต์/ อุตสาหกรรม/โยธา/ไฟฟ้า/เครื่องกล
มีประสบการณ์การทำงานด้านงานซ่อมบำรุงหรือช่างประจำอาคารไม่ต่ำกว่า 1 ปี
สามารถทำงานเป็นกะได้ (3 กะต่อวัน)
สามารถขับรถยนต์และมีใบขับขี่ขับรถยนต์
สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office

วิศวกร ส่วนวางแผนโครงการ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ :
เพศชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล , แมคคาทรอนิกส์,คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เทียบเท่า โดยต้องผ่านวิชาบังคับตามที่สภาวิศวกรกำหนด
ประสบการณ์ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปในงานวิศวกรรมหรือซ่อมบำรุง หรืองานซ่อมบำรุงระบบราง
มีความสามารถในการวางแผน และเข้าใจภาพรวมการทำงานของระบบรถไฟฟ้า
ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน
มีทักษะภาษาอังกฤษดี
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

เจ้าหน้าที่ ส่วนสารสนเทศการชำระเงิน จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ :
ชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีความเข้าใจ T-SQL , ETL Process และการออกแบบ Data warehouse หากมีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถใช้โปรแกรมจัดการระบบฐานข้อมูล ,ETL Tools, Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint ได้ดี
มีความเข้าใจหรือสนใจเกี่ยวกับธุรกิจบัตรโดยสาร ธุรกิจการบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจรถไฟฟ้า
มีความกระตือรือร้นในการทำงานและการพัฒนาความรู้ความสามารถ
มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นที่จะทำงานให้บรรลุเป้าหมาย
บุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์

วิศวกร ระบบน้ำ (สายสีม่วง) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ :
เพศชาย หรือ หญิง อายุ 22-35 ปี
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาไฟฟ้า เครื่องกล อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เทียบเท่า โดยต้องผ่านวิชาบังคับตามที่สภาวิศวกรกำหนด
มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี
มีประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย, ด้านขนส่งมวลชน งานซ่อมบำรุงหรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี พิจารณาเป็นพิเศษ
มีทักษะในการแก้ไขปัญหา และวางแผนได้ดี
ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน
มีทักษะภาษาอังกฤษดี
สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

วิศวกร ระบบควบคุมสภาวะแวดล้อม (สายสีม่วง) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ :
เพศชาย หรือ หญิง อายุ 22-35 ปี
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาไฟฟ้า เครื่องกล อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เทียบเท่า โดยต้องผ่านวิชาบังคับตามที่สภาวิศวกรกำหนด
มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี
มีประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย, ด้านขนส่งมวลชน งานซ่อมบำรุงหรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี พิจารณาเป็นพิเศษ
มีทักษะในการแก้ไขปัญหา และวางแผนได้ดี
ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน
มีทักษะภาษาอังกฤษดี
สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

วิศวกร ระบบตรวจจับอัคคีภัย / ระบบป้องกันอัคคีภัยด้วยก๊าซและระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน (สายสีม่วง) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ :
เพศชาย หรือ หญิง อายุ 22-35 ปี
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาไฟฟ้า เครื่องกล อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เทียบเท่า โดยต้องผ่านวิชาบังคับตามที่สภาวิศวกรกำหนด
มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี
มีประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย, ด้านขนส่งมวลชน งานซ่อมบำรุงหรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี พิจารณาเป็นพิเศษ
มีทักษะในการแก้ไขปัญหา และวางแผนได้ดี
ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน
มีทักษะภาษาอังกฤษดี
สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

เจ้าหน้าที่ แผนกสนับสนุนธุรการทั่วไป (สายสีน้ำเงิน) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ :
เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในงานธุรการ อย่างน้อย 1 ปี
มีประสบการณ์ด้านการจัดการเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของ BOI
มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Ms Office ได้เป็นอย่างดี
พูดและเขียนภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน

พนักงานรับ – ส่งเอกสาร จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ :
เพศชาย อายุ 22-40 ปี
วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป
มีประสบการณ์ในงานรับ-ส่งเอกสาร (Messenger) อย่างน้อย 1 ปี
กรณีต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีประสบการณ์ในการรับ-ส่งเอกสาร (Messenger) อย่างน้อย 3 ปี
มีความรอบรู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล และสถานที่สำคัญต่างๆ
มีความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการติดต่อประสานงาน
มีรถมอเตอร์ไซค์และใบอนุญาตขับขี่เป็นของตัวเอง
หากสามารถขับรถยนต์และมีใบขับขี่รถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หัวหน้าส่วนวางแผนการเงิน จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ :
Male or Female, age 25-35 years.
Master’s Degree in Business Administration, Accounting, Finance or related fields from reputable university. CFA or CPA will be an advantage.
3-5 years of work experience in Finance / Financial Modeling / Financial Analysis / Valuation / Accounting or Budgeting. Experience with Lending or Investment Banking or Securities Analyst or Financial Advisor is preferred.
Strong oral and written communication skills in both Thai and English.
Computer proficiency in all MS office.
Strong logical thinking, problem solving and flexibility with Can-Do attitude.
Effective communication skills, strong analytical abilities and a team player.
Able to balance multiple concurrent projects, work under pressure, meet deadlines, and focus on priorities.

พนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ :
เพศชาย อายุ 25-45 ปี
วุฒิการศึกษาระดับ ม. 3 ขึ้นไป
มีประสบการณ์ขับขี่รถยนต์ รถตู้โดยสาร หรือรถบัสตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
มีความรู้ในเส้นทางและสถานที่ต่าง ๆ เป็นอย่างดี
หากสามารถขับขี่รถบัสหรือรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ควบคุมรถซ่อมบำรุง (สายสีน้ำเงิน) จำนวน 50 อัตรา

คุณสมบัติ :
เพศชาย/หญิง อายุ 24-32 ปี
วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี ด้านการควบคุมเครื่องจักร, เครื่องกล, ยานพาหนะ หรืองานซ่อมบำรุง หรือมีประสบการณ์ในงานบริการแขนงอื่น ๆ
มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้
สามารถทำงานเป็นกะได้ และสามารถปฏิบติงานตามระเบีายบวินัยที่เคร่งครัดได้
สามารถทำงานเป็นกะได้ มีทักษะในการสื่อสารและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน
มีสุขภาพแข็งแรง และสมบูรณ์, มีรูปร่างสมส่วน

เจ้าหน้าที่ประจำสถานี (สายสีน้ำเงิน และ สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย) จำนวน 200 อัตรา

คุณสมบัติ :
เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาตรี ทุกสาขา
เพศชายความสูง 165 เซนติเมตรขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือจบหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) มาแล้ว
เพศหญิงความสูง 160 เซนติเมตรขึ้นไป
บุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ดี มีมารยาทดี ยิ้มแย้มแจ่มใส รักงานบริการ
มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์
สามารถทํางานเป็นกะได้ (ปฏิบัติงาน 5 วัน วันหยุด 2 วันต่อสัปดาห์ (วันหยุดไม่ตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์) เวลาในการปฎิบัติงาน (ตารางกะ) 6.30 – 15.30 น. 14.15 – 23.15 น. 22.15 – 07.15 น.

พนักงานเก็บค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน 10 อัตรา

คุณสมบัติ :
เพศชาย อายุ 22-30 ปี
วุฒิการศึกษา ปวส – ปริญญาตรี
หากมีประสบการณ์ด้านงานแคชเชียร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีใจรักงานบริการ มีความอดทนต่อแรงกดดันสูง
สามารถทำงานเข้ากะได้
ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
หากมีที่พักอยู่บริเวณ บางซื่อ บางพลัด ราชพฤกษ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หัวหน้างาน จป.วิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ :
ชาย / หญิง อายุ 30 – 35 ปี
วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในตำแหน่ง จป.วิชาชีพ
มีความอดทนสูง และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

วิศวกรซอฟท์แวร์ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ :
ชาย อายุระหวาง 25 -35 ปี
วุฒิปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ทางด้าน System Admin, Programmer
มีทักษะ/ความชำนาญทางด้าน OS Admin , การเขียนโปรแกรม
สามารถเขียน Source code เพื่อพัฒนาโปรแกรมที่ต้องการได้
สามารถปรับปรุง Source Code เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรมได้
สามารถดูแลรักษาระบบ Computer Server ได้

หัวหน้าส่วนงานฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ :
ชาย / หญิง อายุ 29 – 37 ปี
วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านงานฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มีทักษะการบริหารงานฝึกอบรม / พรบ.พัฒนาฝีมือแรงงาน
มีความสามารถด้านการสื่อสาร การประสานงาน ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
มีทักษะการวางแผนงาน และติดตามงาน

หัวหน้าส่วนนิติกรและกำกับดูแล จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ :
เพศชาย-หญิง อายุ 35-40 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์/บัญชี/เศรษฐศาสตร์
มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านงานเลขานุการบริษัท งานกำกับดูแล
มีทักษะในการใช้ภาษาในการสื่อสาร ย่อความ และทักษะทางคอมพิวเตอร์
มีความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมาย กฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มีความรู้และความเข้าใจหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น
มีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี

หัวหน้าส่วนการเงิน จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ :
ชาย – หญิง อายุ 25 – 35 ปี
วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขา บัญชี หรือ การเงิน
มีประสบการณ์ 3-5 ปีขึ้นไป ด้านบัญชี หรือ การเงิน
มีทักษะในการใช้โปรแกรม Ms.office, SAP
สามารถทำงานเป็นทีมและติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
มีความรู้เกี่ยวกับบัญชี ภาษีอากร ระบบการรับ-จ่าย
สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

พนักงานบัญชี จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ :
Male or Female Age 22-30 years old
Bachelor’s Degree in Accounting or higher
At least 2 years working experience in accounting
Knowledge of accounting software “SAP” will be advantaged
Willing and eager to learn new assignment
Good knowledge of accounting standard and taxation
Good command in English
Strongly self-driven and motivated
Proficient in data entry and management
Work well with different group of people, accurate, organize and detail oriented
Able to work under pressure and handling multi tasks in very dynamic environment

พนักงานขับรถกระเช้า จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ :
ชาย อายุ 20 – 30 ปี
วุฒิ ม.3 – ม.6 หรือเทียบเท่า สาขาช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อม, ช่างไฟ, อิเล็กทรอนิกส์
มีประสบการณ์ในการขับรถกระเช้า 1 ปีขึ้นไป
พร้อมทำงานเข้ากะ

พนักงานขับรถบรรทุก จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ :
ชาย อายุ 22 – 35 ปี
วุฒิ ม.3ขึ้นไป
มีประสบการณ์ในการขับรถบรรทุก 2 ปีขึ้นไป และมีใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่2
พร้อมทำงานเข้ากะ

ช่างโยธา – ก่อสร้าง จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ :
เพศชาย อายุไม่เกิน 25 -45 ปี
วุฒิ ปวช – ปวส. สาขาช่างก่อสร้าง , ช่างสำรวจ, โยธา
มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ด้านการควบคุมงานก่อสร้าง งานซ่อมบำรุงถนน หรืออาคาร
ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และสามารถทำงานเข้ากะได้

Structural Maintenance Engineer จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ :
Male
Age 25 – 35 Years old
Bachelor’ s degree in Civil Engineering or related field
(GPA. not less than 2.50)
Good command of written and spoken English
At least 3 – 5 years’ experience in construction management field (infrastructure or mega project is preferable)
Able to analysis and design basic structure
Able to MS Project, AutoCAD or related programs is preferable
Good relationship, leadership, and management skill

พนักงานรักษาความสะอาดทางและดูแลสวน จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ :
ชาย อายุ 20 – 45 ปี
วุฒิปวช. หรือเทียบเท่า สาขาการจัดการสวน, ภูมิทัศน์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ 0-2 ปี ทางด้านงานดูแลสวน สนามหญ้า ภูมิทัศน์
สามารถขับรถได้ และมีใบขับขี่ประเภทที่ 1
พร้อมทำงานเข้ากะ

วิศวโยธา (ซ่อมบำรุง) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ :
ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
วุฒิปริญญาตรี (วศบ.) โยธา
มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบ คำนวนโครงสร้าง และควบคุมงานก่อสร้าง 2 ปีขึ้นไป
สามารถใช้โปรแกรม MS.Office , Auto CAD และภาษาอังกฤษได้ดี
มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.) และใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สามารถขับรถเกียร์ธรรมดาได้)

การรับสมัคร

การลงทะเบียนสมัครงานทาง Website ทำให้ท่านกับบริษัทฯ สามารถติดต่อกันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยข้อมูลของผู้สมัครฯ จะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล ท่านสามารถทำการ Update ข้อมูลได้ทุกเมื่อผ่านทาง PC, Tablet หรือโทรศัพท์มือถือ โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายื่นใบสมัคร เพื่อเพิ่มโอกาสในการสมัครงานกรุณากรอกข้อมูล พร้อมแนบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน เมื่อมีตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครตรงกับที่ท่านสนใจ หรือตรงกับคุณสมบัติของท่าน ระบบจะทำการแจ้งข่าวสารให้ท่านทราบโดยอัตโนมัติ ที่เว็บไซต์ http://recruitment.bangkokmetro.co.th/page0.aspx