บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด รับสมัครพนักงานหลายอัตรา

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด รับสมัครพนักงานหลายอัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่ แผนกพัฒนาระบบสารสนเทศ( .NET โปรแกรมเมอร์) 2 อัตรา

ความรับผิดชอบหลัก/Job Description

พัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้งานภายในบริษัท พัฒนาส่วนเสริมจากโปรแกรมสำเร็จรูป ปรับปรุงโปรแกรมสำเร็จรูปมาตรฐานหรือโปรแกรมระบบ
จัดทำงานและชิ้นงานให้ได้ตามมาตรฐานและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
เฝ้าสังเกตและทำการตรวจสอบซึ่งโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเองภายในบริษัทและส่วนเสริมจากโปรแกรมสำเร็จรูป
ปรับปรุงและแก้ไขซึ่งโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเองภายในบริษัทและส่วนเสริมจากโปรแกรมสำเร็จรูป
ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ผู้ใช้งานโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นภายในบริษัท หรือ โปรแกรมสำเร็จรูปมาตรฐานโปรแกรมระบบ

คุณสมบัติ/Job Specification

เพศชาย /หญิง อายุ 22-32 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ
มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมระบบงานตามคอร์สเรียน วิทยานิพนธ์หรือประสบการณ์ด้านการออกแบบพัฒนาโปรแกรมที่ใช้งานทางธุรกิจ
มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบระบบงานและเขียนโปรแกรมด้วย SQL, ASP.NET หรือ ภาษาทางคอมพิวเตอร์อื่นๆ (4th GL)
สามารถนำเสนอโครงการ (Presentation) และพัฒนาโครงการ (Implementation)
มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้าน ERP เช่น SAP และระบบงานทั่วไป
บุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา
มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้ร่วมงาน และบริษัท
พร้อมที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นเสมอ
สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสุขภาพดี

เจ้าหน้าที่ควบคุมรถ (รถไฟฟ้า สายสีน้ำเงิน) 50 อัตรา

ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
• ปฏิบัติหน้าที่ด้านการควบคุมรถไฟฟ้าภายในเส้นทางหลักเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT
• ควบคุมรถไฟฟ้าภายในศูนย์ซ่อมบำรุง
• ตรวจความเรียบร้อยของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่กำหนดและจำเป็นของขบวนรถไฟฟ้าต่อการเดินรถ
• ควบคุมรถไฟฟ้าตามเวลา สถานที่ที่กำหนดและได้รับมอบหมาย
• ปฏิบัติงานตามระเบียบข้อปฏิบัติงาน, คู่มือการปฏิบัติงาน ว่าด้วยการเดินรถ
• งานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าพนักงานควบคุมรถ

คุณสมบัติ/Job Specification
เพศชาย/หญิง อายุ 24-32 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ทุกสาขา หรือระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์, บริหารธุรกิจ, มนุษย์ศาสตร์, ศิลปศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป ด้านการควบคุมการทำงานของเครื่องจักร, เครื่องกล, ยานพาหนะ, งานซ่อมบำรุง, งานบริการ หรือมีประสบการณ์ด้านอื่น ๆ
สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดา(เกียร์กระปุก) และเกียร์ออโต้ได้(มีใบอนุญาตขับขี่)
สุขภาพแข็งแรง รูปร่างสมส่วน ไม่มีอาการตาบอดสี สามารถแยกสีได้ชัดเจน
สามารถทำงานเป็นกะได้ (ปฎิบัติงาน 5 วันหยุด 2 วัน)
มีวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เคร่งครัดได้

เจ้าหน้าที่ศูนย์จัดการงานซ่อมบำรุง (สายสีม่วง) 4 อัตรา

ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
• ดูแลและสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุง

• ดูแลและประสานงานการดำเนินการซ่อมบำรุงในระบบรถไฟฟ้าตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย

• สนับสนุนวิศวกรในการซ่อมแซมระบบ

• ควบคุมดูแลคลังพัสดุ และเครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมบำรุง

• ควบคุมดูแลระบบสาธารณูปโภค พื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุง

• ตรวจสอบ ดูแลอุปกรณ์ อาคาร สถานที่ รวมถึงการปฏิบัติงาน ภายในบริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย

คุณสมบัติ/Job Specification
เพศชาย อายุ 23- 30 ปี
วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า/เครื่องกล/ช่างยนต์/บริหารธุรกิจ
มีประสบการณ์การทำงานด้านงานซ่อมบำรุงหรือช่างประจำอาคาร 1- 3 ปี
สามารถทำงานเป็นกะได้
สามารถขับรถยนต์และมีใบขับขี่ขับรถยนต์

เจ้าหน้าที่ แผนกบริหารบัตรโดยสาร 2 อัตรา

ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
• การบริหารและจัดการบัตรโดยสาร จัดเตรียม และจัดส่งบัตรโดยสารเพียงพอกับทุกสถานี
• การบริหารคลังบัตรโดยสาร วิเคราะห์และตรวจสอบบัตรโดยสาร
• การจัดการบัตรโดยสารที่ส่วนกลาง เช่น การขึ้นทะเบียน การออกบัตร และการคืนบัตร เป็นต้น
• ดูแล และจัดการทรัพย์สินของผู้โดยสารที่พบในระบบรถไฟฟ้า
• การตรวจสอบการขอเงินสำรองทอน
• จัดทำระบบทรัพย์สิน เช่น รูปแบบมาตรฐาน การเบิกจ่ายและจัดซื้อ
• หน้าที่อื่น ๆ ตามคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ/Job Specification
– ชาย/หญิง อายุระหว่าง 23-30 ปี .

– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ในงานธุรการ อย่างน้อย 2 ปี

– มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Ms Office ได้เป็นอย่างดี

– มีประสบการณ์การทำงาน ด้านการวิเคราะห์ วางแผน และการจัดการทรัพย์สิน จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีทักษะในการสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธ์ดี

– พูดและเขียนภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

– มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

เจ้าหน้าที่ แผนกบริหารสัญญา 1 อัตรา

ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
ดำเนินงานด้านเอกสารของแผนกบริหารสัญญา และส่วนสนับสนุนการเดินรถ
จัดทำ จัดเก็บ และควบคุม งานเอกสารของแผนกบริหารสัญญา
ควบคุมการเบิก-จ่าย อุปกรณ์เครื่องใช้ และวัสดุสิ้นเปลือง
จัดเตรียมการประชุม อำนวยความสะดวกในการประชุมและบันทึกการประชุม
ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ/Job Specification
เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 23-30 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
มีประสบการณ์ในงานธุรการ อย่างน้อย 1 ปี
มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Ms Office ได้เป็นอย่างดี
พูดและเขียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับสื่อสารได้
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน

พนักงานขับรถ 1 อัตรา

ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
รับผิดชอบในการให้บริการรถยนต์ส่วนกลาง ตรวจสอบดูแลบำรุงรักษารถยนต์ เพื่อให้รถยนต์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
ตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง
ดูแลทำความสะอาดและบำรุงรักษารถยนต์บริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
ปฏิบัติงานตามตารางเวลาและงานที่ได้รับมอบหมาย
ศึกษาและเรียนรู้การใช้รถยนต์บริษัทฯ และเส้นทางต่าง ๆ ให้ถูกต้อง
ขับขี่รถยนต์ตามกฎและเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดโดยคำนึงถึงปลอดภัยเป็นสำคัญ
ตรวจสอบกำหนดเวลาการเข้าซ่อมบำรุงตามระยะทางและอาการผิดปกติโดยรายงานให้ผู้จัดการแผนกสนับสนุนธุรการทั่วไปรับทราบและดำเนินการแก้ไขต่อไป
งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ/Job Specification
เพศชาย อายุ 25-45 ปี
วุฒิการศึกษาระดับ ม. 3 ขึ้นไป
มีประสบการณ์ขับขี่รถยนต์ รถตู้โดยสาร หรือรถบัสตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
มีความรู้ในเส้นทางและสถานที่ต่าง ๆ เป็นอย่างดี
หากสามารถขับขี่รถบัสหรือรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ช่างเทคนิค ระบบโครงสร้างและสถาปัตยกรรม 7 อัตรา

ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
บำรุงรักษาเชิงป้องกันของงานระบบโครงสร้างและสถาปัตยกรรมให้เป็นไปตามามมาตรฐาน
ปฏิบัติงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) และเชิงแก้ไข (CM) ตามแผนซ่อมบำรุง
ควบคุมการดำเนินการซ่อมบำรุงโดยผู้รับเหมาซ่อมบำรุงช่วงตามสัญญาซ่อมบำรุง (Sub-Contract)
บริหารจัดการข้อมูล และประวัติการซ่อมบำรุงให้ถูกต้องและครบถ้วน

คุณสมบัติ/Job Specification
เพศชาย อายุ 21- 35 ปี
วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน, สาขาโยธา, อิเล็คทรอนิกส์, ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
กรณีสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิกส์, สาขาไฟฟ้าภายในอาคารต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศกระทรวงแรงงาน
มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี ในงานซ่อมบำรุง ในโรงงานอุตสาหกรรม, อาคารสูงหรือการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง (Maintenance)
มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ , มีทักษะในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดี
สามารถทำงานเป็นกะได้, มีสุขภาพสมบูรณ์ดี

ช่างเทคนิค ระบบน้ำ 3 อัตรา

ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
บำรุงรักษาเชิงป้องกันของระบบสุขาภิบาลและระบบน้ำ และระบบป้องกันอัคคีภัยด้วยยน้ำให้เป็นไปตามามมาตรฐาน
ปฏิบัติงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) และเชิงแก้ไข (CM) ตามแผนซ่อมบำรุง
ควบคุมการดำเนินการซ่อมบำรุงโดยผู้รับเหมาซ่อมบำรุงช่วงตามสัญญาซ่อมบำรุง (Sub-Contract)
บริหารจัดการข้อมูล และประวัติการซ่อมบำรุงให้ถูกต้องและครบถ้วน

คุณสมบัติ/Job Specification
เพศชาย อายุ 21- 35 ปี
วุฒิการศึกษา ปวส.สาขาช่างกลโรงงาน, อิเล็คทรอนิกส์, ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
กรณีสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิกส์, สาขาไฟฟ้าภายในอาคารต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศกระทรวงแรงงาน
มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี ในงานซ่อมบำรุง ในโรงงานอุตสาหกรรม, อาคารสูงหรือการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง (Maintenance)
มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ , มีทักษะในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดี
สามารถทำงานเป็นกะได้, มีสุขภาพสมบูรณ์ดี

เจ้าหน้าที่ ส่วนประสานงานโครงการ 1 อัตรา

ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อให้งานโครงการสำเร็จตามเป้าหมาย
ติดตามการดำเนินการของหน่วยงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนงานโครงการ
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ/Job Specification
เพศหญิง/ชาย อายุ 23-30 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการประสานงาน งานเอกสาร 3 ปี
มีบุคลิกภาพดี และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
มีความสามารถในการใช้ Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
มีทักษะด้านการสื่อสาร และการทำงานเป็นทีม

เจ้าหน้าที่ประจำสถานี (สายสีน้ำเงิน และ สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย) 200 อัตรา

ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
ให้บริการออกบัตรและเหรียญโดยสาร ดูแลรับผิดชอบด้านการจัดเก็บรายได้
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร วีธีการใช้ระบบรถไฟฟ้า MRT และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ
ดูแลและสนับสนุนงานด้านความปลอดภัยภายในสถานี และภายในระบบรถไฟฟ้า MRT

คุณสมบัติ/Job Specification
เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาตรี ทุกสาขา
เพศชายความสูง 165 เซนติเมตรขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือจบหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) มาแล้ว
เพศหญิงความสูง 160 เซนติเมตรขึ้นไป
บุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ดี มีมารยาทดี ยิ้มแย้มแจ่มใส รักงานบริการ
มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์
สามารถทํางานเป็นกะได้ (ปฏิบัติงาน 5 วัน วันหยุด 2 วันต่อสัปดาห์ (วันหยุดไม่ตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์) เวลาในการปฎิบัติงาน (ตารางกะ) 6.30 – 15.30 น. 14.15 – 23.15 น. 22.15 – 07.15 น.
สถานที่ปฎิบัติงาน ***ประจำรถไฟฟ้า MRT สีน้ำเงิน (บางซื่อ-หัวลำโพง) สีน้ำเงินส่วนต่อขยาย (หัวลำโพง-หลักสอง)

เจ้าหน้าที่ศูนย์จัดการงานซ่อมบำรุง (สายสีน้ำเงิน) 2 อัตรา

ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
• ดูแลและสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุง
• ดูแลและประสานงานการดำเนินการซ่อมบำรุงในระบบรถไฟฟ้าตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย
• สนับสนุนวิศวกรในการซ่อมแซมระบบ
• ควบคุมดูแลคลังพัสดุ และเครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมบำรุง
• ควบคุมดูแลระบบสาธารณูปโภค พื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุง
• ตรวจสอบ ดูแลอุปกรณ์ อาคาร สถานที่ รวมถึงการปฏิบัติงาน ภายในบริเวณศูนย์ซ่อมบำรุง ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย

คุณสมบัติ/Job Specification
เพศชาย อายุ 24- 32 ปี
วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี บริหารธุรกิจ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/ช่างยนต์/ อุตสาหกรรม/โยธา/ไฟฟ้า/เครื่องกล
มีประสบการณ์การทำงานด้านงานซ่อมบำรุงหรือช่างประจำอาคารไม่ต่ำกว่า 1 ปี
สามารถทำงานเป็นกะได้ (3 กะต่อวัน)
สามารถขับรถยนต์และมีใบขับขี่ขับรถยนต์
สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office

เจ้าหน้าที่ควบคุมรถซ่อมบำรุง (สายสีน้ำเงิน) 50 อัตรา

ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
• ดูแลการควบคุม/ขับรถไฟฟ้าอยู่ภายในศูนย์ซ่อมบำรุง
• ควบคุมการทำงานของรถซ่อมบำรุง
• ควบคุมรถไฟฟ้า (Passenger Train)ภายในพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุง
• ขับรถไฟฟ้านำผู้รับเหมาเพื่อไปปฏิบัติงานภายในอุโมงค์
• ตรวจสอบงานซ่อมบำรุงตามแผนงานและตามที่ได้รับมอบหมาย
• ดูแลการนำรถไฟฟ้าเข้าจอด, ดูแลเกี่ยวกับการบำรุงรักษาความสะอาดของรถไฟฟ้า
• ดูแลเกี่ยวความปลอดภัยของผู้รับเหมาหรือผู้อื่นขณะปฏิบัติหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้า

คุณสมบัติ/Job Specification
เพศชาย/หญิง อายุ 24-32 ปี
วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี ด้านการควบคุมเครื่องจักร, เครื่องกล, ยานพาหนะ หรืองานซ่อมบำรุง หรือมีประสบการณ์ในงานบริการแขนงอื่น ๆ
มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้
สามารถทำงานเป็นกะได้ และสามารถปฏิบติงานตามระเบีายบวินัยที่เคร่งครัดได้
สามารถทำงานเป็นกะได้ มีทักษะในการสื่อสารและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน
มีสุขภาพแข็งแรง และสมบูรณ์, มีรูปร่างสมส่วน

วิศวกร แผนกจัดหาวิศวกรรม 2 อัตรา

ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
ดูแลการจัดซื้อและจัดจ้างสินค้าและบริการ
ดูแลและจัดหา Spare Part สำหรับงานติดตั้งและซ่อมบำรุงด้านวิศวกรรม
ดำเนินการสรรหาผู้ขายสินค้า/บริการ และประเมินผู้ขายสินค้า/บริการ
งานสนับสนุนและพัฒนาระบบงานจัดหา
ประสานงานจัดทำขอบเขตงาน เงื่อนไข ร่างสัญญาจ้าง
งานประเมินราคาสินค้าที่มีต้นทุนเพิ่ม
วิเคราะห์ Life Cycle Cost ของสินค้าเปรียบเทียบ

คุณสมบัติ/Job Specification
เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล, ไฟฟ้า, โยธา, อุตสาหการ (และมีใบ กว.)
มีประสบการณ์งานจัดซื้อ จัดหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้ออุปกรณ์, เครื่องจักร Spare part 2 ปีขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ในงานประมูลโครงการ/จัดจ้างผู้รับเหมา หรือประเมินราคางานก่อสร้าง 2 ปีขึ้นไป
มีประสบการณ์งานจัดซื้อ จัดหา 1-2 ปี ในด้านการจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องจักร spare part
มีประสบการณ์ในงานประมูลโครงการ /จัดจ้างผู้รับเหมา หรือการประเมินราคางานก่อสร้าง
มีทักษะการเจรจาต่อรอง
หากมีความรู้สามารถใช้โปรแกรม SAP-MM (PO) ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หากผ่านการอบรมทางด้านจัดซื้อจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีทักษะในการนำเสนอ
ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

เจ้าหน้าที่ แผนกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 อัตรา

ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
– ติดตามและรายงานในส่วนของงานที่ได้รับมอบหมายของแผนก ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดความเชื่อมั่น (Reliability), ความพร้อมใช้งาน (Availability) และความปลอดภัยงานระบบ (System Safety) ของรถไฟฟ้า
– ตรวจสอบรายการอันตรายในทะเบียนอันตราย (Hazard log) และปฏิบัติตามกลไกการบริหาร (Management Mechanism) เพื่อระบุความเสี่ยง(Hazard Identification) ที่มีอยู่ในระบบเดินรถไฟฟ้า
ตรวจประเมินความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (Safety and Environment Audit)
การปฏิบัติงานประจำวันทั่วไปในระบบการเดินรถ (Railway Operation) และงานซ่อมบำรุง (Maintenance Works)
ตรวจประเมินด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทั่วไป (Safety and Environment Surveillance)
– ตรวจสอบหลักฐานและค้นคว้าข้อมูลเพื่อทำการสืบสาเหตุเหตุการณ์หรืออุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ภายใต้การชี้แนะของหัวหน้าแผนกประกันความปลอดภัย
– ทำการสืบสาเหตุเหตุการณ์หรืออุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในระบบการเดินรถตามที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การชี้แนะของหัวหน้าแผนกประกันความปลอดภัย

คุณสมบัติ/Job Specification
เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาวิศวกรรมศาสตร์
มีประสบการณ์ในงานด้านความปลอดภัย รวมทั้งงานเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง หรืองานด้านวิศวกรรม
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี (กรุณาแนบ TOEIC Score ถ้ามี)
ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน
สามารถทำงานนอกเวลาปกติได้ (กรณีจำเป็นในบางโอกาส)
มีมนุษยสัมพันธ์ดี
มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์

เจ้าหน้าที่ แผนกทรัพยากรบุคคลสัมพันธ์ 1 อัตรา

ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
ดูแลรับผิดชอบงานด้านสวัสดิการผู้บริหารและสวัสดิการพนักงาน เช่น ค่ารักษาพยาบาล, เงินช่วยเหลือสมรส, เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร, เงินช่วยเหลือประสบภัยพิบัติ, ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น
ดูแลการจัดเครื่องแบบพนักงาน, กระเช้าเยี่ยมไข้เป็นต้น
งานกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ตามวาระต่าง ๆ ของบริษัท
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ และสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับพนักงาน
ดูแลสภาพและความเป็นอยู่ของพนักงานพร้อมจัดทำรายงานและแนวทางปรับปรุงเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงานและสนับสนุนกิจกรรมสัมพันธ์ที่บริษัทจัดขึ้น เช่น กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่, วันสงกรานต์ และวันสำคัญต่าง ๆ
ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ/Job Specification
เพศชาย/หญิง อายุ 24-28 ปี
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ จิตวิทยา, ทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทำงานด้านการดูแลสวัสดิการพนักงาน จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและสามารถนำมาปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office , PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับสื่อสารได้ (TOEIC Score: 450 คะแนนขึ้นไป)
สามารถทำงานนอกเหนือจากเวลาทำงานปกติได้
สามารถจัดกิจกรรมและสันทนาการ หรือทำหน้าที่เป็นพิธีกรในบางกิจกรรมของ HR ได้
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีทักษะการคิดวิเคราะห์
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี, สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี บุคลิกดีมีความคล่องแคล่วและชอบพบปะและสนทนากับบุคคลอื่นเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดี
มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

การรับสมัคร

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2561 ที่เว็บไซต์ http://recruitment.bangkokmetro.co.th/page0.aspx